galeria2015

Uroczyste wręczenie nagród European Language Label 2019

Podczas II Kongresu Rozwoju Systemu Edukacji odbyła się gala wręczenia nagród European Language Label 2019.

Galeria zdjęć

Laureaci nagrody European Language Label 2019 w magazynie “Europa dla Aktywnych”

„Nauka w Muzeum Warszawy” – str. 23

„Otwartość i odwaga” – str. 26

Reportaż z wizyt Mobilnego Centrum Edukacyjnego u laureatów nagrody European Language Label 2019 – str.60

Pobierz PDF

publikacje2015

Wyjazdy Mobilnego Centrum Edukacyjnego do laureatów nagrody ELL

Zobacz więcej

Zapisz

Zapisz

galeria2015

Galeria zdjęć

Zespół ELL organizuje wiele wydarzeń związanych z promocją wielojęzyczności. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z poprzednich seminariów i konferencji.

Zobacz zdjęcia

Reportaż z gali ELL

Zapraszamy do obejrzenia reportażu z ceremonii wręczenia nagród XV edycji konkursu ELL.

Obejrzyj reportaż

publikacje2015

Publikacje

Projekty nagrodzone w konkursie do roku 2016 zostają udokumentowane w publikacji wydawanej co roku lub co dwa lata. Od roku 2017 artykuły dotyczące projektów prezentowane są w czasopiśmie „Języki Obce w Szkole”.

Czytaj więcej

Zapisz

Zapisz

Priorytety europejskie

Priorytety konkursu European Language Label obejmują wytyczne Komisji Europejskiej oraz krajowego jury. Są one kluczową wskazówką dla komisji selekcyjnej, która przyznaje certyfikaty językowe. W latach 2018-2020, nadesłane projekty powinny wpisywać się w przynajmniej jeden z poniższych priorytetów.

Tworzenie lepszych i bardziej sprzyjających włączeniu społecznemu szkół, a także wspieranie nauczycieli i kadry kierowniczej szkół w otwieraniu się na różnorodność

Liczba uczniów w Europie, których język ojczysty jest inny niż język nauczania, wciąż rośnie. Dowody wskazują, że nauczanie młodych uczniów w języku ojczystym ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia im dobrego wczesnego startu w edukacji. Rzeczywiście, wiedzę i umiejętności nabyte w jednym języku można wykorzystać w innym języku, o ile istnieje wystarczający kontakt z obydwoma językami i wystarczająca motywacja do nauki.

Otwartość szkół na różnorodność kulturową i językową oraz wspieranie integracji mają pozytywny wpływ na umiejętność uczenia się wszystkich dzieci. Im szybciej dzieci ze środowisk migranckich zaczną się uczyć w lokalnych szkołach, tym lepsze będą ich możliwości w zakresie nabywania świadomości kulturowej i docenienia różnorodności poprzez nauczanie i uczenie się. Ponadto wykorzystanie wielojęzycznego podejścia w klasach, od wczesnego wieku, może korzystnie wpłynąć na umiejętność uczenia się wszystkich dzieci, bez względu na ich pochodzenie.

W opublikowanym niedawno badaniu Komisja stwierdziła, że o ile uczniowie pochodzą z różnych krajów na całym świecie i posługują się wieloma językami, to grono nauczycielskie w większości krajów europejskich jest w dużej mierze jednorodne i często brakuje mu doświadczenia w zakresie nauczania w zróżnicowanych środowiskach. Języki stanowią tylko jeden aspekt różnorodności; mają one jednak kluczowe znaczenie, ponieważ uczenie się jest procesem opartym na języku. Jeśli używany w szkole język nie jest dla uczniów w pełni zrozumiały, ucierpi na tym wszelkie przyswajanie wiedzy.

W tym kontekście kształcenie nauczycieli pozostaje jednym z kluczowych priorytetów: należy dalej rozwijać strategie mające na celu przygotowanie nauczycieli do pracy ze zróżnicowanymi językowo grupami uczniów. Systemy kształcenia powinny wyposażać nauczycieli w umiejętność opracowywania odpowiednich strategii nauczania i uczenia się – zwłaszcza w odniesieniu do języków – jak również wyrabiać w nich empatię oraz świadomość własnych przekonań i różnic kulturowych.

Usuwanie barier językowych w celu stworzenia bardziej dynamicznych regionów przygranicznych

Regiony przygraniczne to miejsca, w których proces integracji europejskiej powinien być odczuwany jako coś zdecydowanie pozytywnego – edukacja, szkolenia, praca, usługi opiekuńcze i prowadzenie działalności gospodarczej, wszystkie te elementy codziennej działalności powinny być możliwe w kontekście transgranicznym, niezależnie od istnienia granic administracyjnych. Tymczasem regiony przygraniczne osiągają zwykle pod względem ekonomicznym słabsze wyniki niż inne regiony w obrębie danego państwa członkowskiego.

W komunikacie Komisji w sprawie regionów przygranicznych kwestia znajomości języków wskazana została jako jedna z największych przeszkód w mobilności transgranicznej, handlu i rozwoju. Dlatego popierane są projekty, które promują uczenie się języków i dwujęzyczność w regionach przygranicznych. W ramach realizowanej przez Komisję strategii oferowania każdemu obywatelowi możliwości uczenia się dwóch języków obcych począwszy od bardzo młodego wieku, najlepiej byłoby, gdyby jednym z tych języków, o ile to możliwe, był język sąsiedniego kraju. Jeżeli usunięte zostaną przeszkody językowe, będzie można lepiej wykorzystać oferowane przez przygraniczne regiony transgraniczne możliwości zatrudnienia, a to przyczyni się do wzrostu gospodarczego i dobrobytu. Dla uczniów, nauczycieli i rodziców może się to stać czynnikiem motywującym do poprawy ich umiejętności językowych, a także może wnieść nową dynamikę w zakresie nauczania i uczenia się języków obcych.

Źródłem inspiracji mogą być istniejące dobre praktyki w dziedzinie promowania dwujęzyczności w regionach przygranicznych na szczeblu regionalnym, obejmujące wszystkie sektory edukacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem do szkolnictwa wyższego, włącznie z kształceniem i szkoleniem zawodowym oraz organizowaniem staży.


W projektach nauczania języków proponowanych do nagrody European Language Label powinno uwzględniać się aspekt rozwiązywania wyżej wymienionych wyzwań oraz sposoby wykorzystania nowych inicjatyw, innowacyjnych metod nauczania i nowych technologii do usprawnienia procesu uczenia młodzieży języków obcych, do tworzenia lepszych i bardziej sprzyjających włączeniu społecznemu szkół, a także do lepszego motywowania mieszkańców regionów przygranicznych do nauki języka sąsiadów. W proponowane projekty mogą być zaangażowani różnorodni partnerzy, od szkół i podmiotów prowadzących kształcenie i szkolenie zawodowe, do władz regionalnych, lokalnych oraz gminnych, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, mediów i ośrodków kultury, czy muzeów.

  • Testimonial
    "Sign me English" na portalu Komisji Europejskiej,

    Projekt nagrodzony European Language Label w 2013 r. „Sign me English” autorstwa Bartosza Wilimborka został uznany za szczególnie innowacyjny i w wyjątkowy sposób przeciwdziałający wykluczeniu społecznemu, został opublikowany na stronie internetowej Komisji Europejskiej. Projekt podejmuje problematykę nauczania języka angielskiego w środowisku osób niesłyszących.