Lepsze zrozumienie kluczem do lepszej przyszłości

Opis projektu: Połowa uczestników projektu to uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wpływ na ich sytuację mają przeszkody społeczno-ekonomiczne i trudności edukacyjne. Ponadto jedna z uczennic pochodzi z mniejszości narodowej (Białorusinka). Tematyka projektu dotyczyła tożsamości człowieka. Uczestnicy z jednej strony odkrywali różnice występujące między nimi a rówieśnikami ze Słowenii; a z drugiej poznawali aspekty budujące ich wspólną, europejską tożsamość. Językiem roboczym był angielski, ale wszystkie osoby zaangażowane w projekt miały również do czynienia z językiem polskim oraz słoweńskim. Cenna okazała się lokalizacja szkoły partnerskiej – w gminie Koper obowiązuje pełna dwujęzyczność, drugim językiem urzędowym jest włoski, a uczniowie SP nr 2 w Słupsku uczestniczyli w zajęciach z tego języka. Tematyka projektu wymagała zgłębienia kultury kraju partnerskiego. Współpraca ze stroną słoweńską rozpoczęła się w styczniu 2019 r. na platformie eTwinning Live i nie zakończyła się wraz z formalnym zamknięciem projektu 8 marca 2020 r. Głównymi celami przedsięwzięcia były: wzmocnienie poczucia tożsamości (w tym indywidualnej, kulturowej, narodowej), wzmocnienie pewności siebie, kształtowanie otwartej postawy wobec świata i innych ludzi oraz aktywności w życiu społecznym, rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz motywacji do nauki, rozwijanie przedsiębiorczości i kreatywności, wzmocnienie umiejętności językowych (w szczególności z języka angielskiego), wzmocnienie kompetencji cyfrowych oraz umiejętności wykorzystania nabytej w szkole wiedzy w życiu codziennym. Celem nadrzędnym był rozwój osobisty każdego uczestnika oraz budowa własnego potencjału. Projekt koncentrował się na rozwinięciu i wzmacnianiu kompetencji kluczowych uczestników. Zakładał bardzo wysoką samodzielność i odpowiedzialność uczniów. Uczestnicy projektu wraz ze swoimi rówieśnikami ze Słowenii badali złożoną istotę tożsamości człowieka. W ramach działań projektowych uczniowie byli zobowiązani do zaplanowania wyjazdu do Słowenii – przygotowania kosztorysu, symulacji wydatków, zakwaterowania; formułowali e-maile/zapytania do uczestników projektu ze Słowenii. Oprócz udziału w zajęciach przygotowawczych pracowali w mniejszych grupach, które były odpowiedzialne za poszczególne etapy przygotowania. Układali pytania, ankiety, karty pracy i quizy (w tym multimedialne) dotyczące tematyki projektu, które zostały wykorzystane zarówno przed, w trakcie jak i po mobilności. Przygotowali prezentacje na temat swojego regionu i szkoły. Napisali listy w języku angielskim, przedstawiając się rówieśnikom ze szkoły partnerskiej. Rozliczali się z prac domowych i współprowadzili projekt na platformie eTwinning. W trakcie mobilności uczestnicy aktywnie brali udział w codziennym życiu szkoły partnerskiej. Udział w zajęciach lekcyjnych, w szkolnej wycieczce, przedstawieniach artystycznych, apelu czy wspólne posiłki to tylko część pobytu uczniów w Słowenii. Wspólnie z rówieśnikami z klas 7-9 ze szkoły partnerskiej uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 szukali odpowiedzi na pytania problemowe postawione w projekcie. Uczestniczyli również w spotkaniach nieformalnych z uczniami poza murami szkoły. Mieli wiele okazji do interakcji z lokalną społecznością. Po zakończonej mobilności współpraca jest kontynuowana, między innymi poprzez wspólne działania na platformie eTwinning. Projekt „Lepsze zrozumienie kluczem do lepszej przyszłości” był pierwszym tego rodzaju przedsięwzięciem w Szkole Podstawowej nr 2 w Słupsku. Położenie nacisku na dużą samodzielność i odpowiedzialność uczniów za realizację poszczególnych zadań przy działaniu o tej skali było podejściem innowacyjnym. Zarówno tematyka, jak i zaplanowane działania były gwarantem realizacji i poszerzenia treści programowych z wielu przedmiotów. Swoimi działaniami uczniowie wykroczyli mocno poza podstawę programową. Pogłębili swoją wiedzę o Polsce, Słowenii i Unii Europejskiej (np. jej roli w przemianach społecznych i gospodarczych).  

Opis projektu

Nazwa projektu

Lepsze zrozumienie kluczem do lepszej przyszłości

Instytucja

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Słupsku

Język

angielski

Koordynator

Mateusz Pakuła