Rada programowa EDJ

prof. zw. dr hab. Hanna Komorowska

Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS – przewodnicząca Jury ELL, członek Rady Kongresu, konsultant merytoryczny Europejskiego Dnia Języków

Wykłada lingwistykę stosowaną i dydaktykę języków obcych. Była prorektorem Uniwersytetu Warszawskiego, prezesem Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, polskim delegatem w Grupie Projektowej ds. Języków Nowożytnych przy Radzie Europy i członkiem powołanej przez UE Grupy Wysokiego Szczebla ds. Wielojęzyczności. Obecnie pełni funkcję konsultanta Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych w Grazu. Jest rzeczoznawcą do spraw programów i podręczników do nauki języków obcych MEN, współautorką “European Portfolio for Student Teachers of Languages” i autorką licznych publikacji z dziedziny metodyki nauczania języków obcych oraz kształcenia nauczycieli.

dr hab. Paweł Poszytek

Dyrektor Generalny FRSE
Dyrektor Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, dyrektor Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Członek grup doradczych i konsultacyjnych przy Komisji Europejskiej. W latach 2005-2007 członek zarządu europejskiego stowarzyszenia EALTA działającego na rzez podnoszenia jakości w testowaniu biegłości językowej.

Koordynator projektu Rady Europy „Country Profile”. Od 2014 ekspert programu „Horyzont 2020”. Autor artykułów dotyczących zarządzania oraz edukacji językowej wydawanych w Polsce i za granicą, w tym przez tak renomowane wydawnictwa jak Cambridge University Press, Multilingual Matters oraz MDPI. Autor opublikowanej w 2021 książki The Competences 4.0 as Facilitators in the Realisation, Management and Sustainability of Erasmus+ Projects in the Times of the COVID-19 Pandemic. Członek Rady Naukowej International Institute for Interdisciplinary Studies, USA. Członek grupy roboczej ds. sztucznej inteligencji przy gov.tech/KPRM. Oficjalny delegat Worldskills Poland oraz wice-przewodniczący Mazowieckiej Rady Przemysłu Przyszłości.

Doktorat w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo w 2007 na Uniwersytecie Warszawskim oraz habilitacja w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości w 2022 na Politechnice Śląskiej.

Muzyk, kompozytor, autor oraz członek ZAiKS.

dr Paweł Pyrka

Prodziekan Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS

Koordynator specjalności filologia angielska oraz prodziekan ds. studenckich na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWPS w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia z gramatyki, literatury amerykańskiej oraz teorii literatury i kultury. Jego praca doktorska poświęcona była złotej erze literatury pulp w USA. Autor publikacji o twórczości E. A. Poe, H. P. Lovecrafta i S. Grabińskiego. Jego zainteresowania badawcze dotyczą literatury i kultury popularnej, fikcji interaktywnej, studiów nad pamięcią oraz współzależności między technologią a kulturą.

dr Danuta Romaniuk

Dyrektor Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej, Uniwersytet Warszawski

Dyrektor Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu  Warszawskiego, anglistka. Współautorka koncepcji i programu dwuprzedmiotowego kształcenia  nauczycieli języków obcych na profilu praktycznym – modelu równoległego kształcenia nauczycieli  w oparciu o mocną podbudowę akademicką i profesjonalne przygotowanie praktyczne.  Koordynator mobilności organizujący działania w ramach programu Eramus+, członek projektu  Intluni, zaangażowana w umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego. Stypendystka Fundacji  Kościuszkowskiej, The Salzburg Seminar, The Balch Institute w Filadelfii, Freie Universität  w Berlinie, Glasgow University i Uniwersytetu Turyńskiego.  Zainteresowania zawodowe obejmują tendencje w edukacji w wymiarze globalnym oraz  zastosowanie kultury i literatury w nauczaniu języków obcych w perspektywie  transatlantyckiej i globalnej, a szczególnie podejścia wspierające budowanie kodu  kulturowego i tożsamości kulturowej oraz rozwijające dialog interkulturowy.

dr Marcin Smolik

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Absolwent anglistyki (UMCS). Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa angielskiego i językoznawstwa  stosowanego. Specjalista w zakresie pomiaru znajomości języka obcego oraz metod ilościowych i jakościowych. Do roku  2012 pracował jako adiunkt w Zakładzie Akwizycji i Dydaktyki Języka Angielskiego (obecnie Katedra Językoznawstwa  Angielskiego i Ogólnego) UMCS w Lublinie. W latach 2012-2013 kierownik Wydziału Egzaminów z Zakresu Kształcenia  Ogólnego CKE, a od 2014 r. – dyrektor CKE.  W latach 2012-2016 członek Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Language Assessment Quarterly”, od 2021 r. –  redaktor naczelny czasopisma „Języki Obce w Szkole”. W latach 2016-2017 koordynator zespołu ekspertów do prac  nad tworzeniem Podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie języków obcych nowożytnych dla wszystkich  etapów kształcenia. W latach 2016-2020 zastępca przewodniczącego Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu  Kwalifikacji. Rzeczoznawca MEiN w zakresie podręczników do języka angielskiego.