prof. zw. dr hab. Hanna Komorowska

Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS – przewodnicząca Jury ELL, członek Rady Kongresu, konsultant merytoryczny Europejskiego Dnia Języków

Wykłada lingwistykę stosowaną i dydaktykę języków obcych. Była prorektorem Uniwersytetu Warszawskiego, prezesem Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, polskim delegatem w Grupie Projektowej ds. Języków Nowożytnych przy Radzie Europy i członkiem powołanej przez UE Grupy Wysokiego Szczebla ds. Wielojęzyczności. Obecnie pełni funkcję konsultanta Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych w Grazu. Jest rzeczoznawcą do spraw programów i podręczników do nauki języków obcych MEN, współautorką “European Portfolio for Student Teachers of Languages” i autorką licznych publikacji z dziedziny metodyki nauczania języków obcych oraz kształcenia nauczycieli.

dr hab. Małgorzata Pamuła-Behrens

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, romanistka, specjalistka w zakresie wczesnego nauczania języków obcych. Zainteresowania badawcze: bilingwizm, edukacja dzieci migrantów, autonomia i indywidualizacja procesu uczenia, doskonalenie zawodowe nauczycieli języków obcych i nauczanie zdalne. Kierownik studiów podyplomowych „Nauczanie języka polskiego jako obcego”. Koordynatorka polskich wersji Europejskiego portfolio językowego dla dzieci w wieku przedszkolnymi wczesnoszkolnym. Od wielu lat czynni uczestniczy w doskonaleniu zawodowym nauczycieli.

dr Grażyna Czetwertyńska, prof. UW

Artes Liberales Uniwersytet Warszawski, Fundacja Kościuszkowska

Prezes The Kościuszko Foundation Poland, która między innymi prowadzi program Teaching English in Poland. Kształci studentów na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Szkole Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Była stypendystką Fundacji Kościuszkowskiej – prowadziła badania na temat metod oceniania i nauczania w Boston College w USA. Kierowała Laboratorium Edukacyjnym Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW, była dyrektorką programu Szkoła z klasą i zajmowała się ocenianiem kształtującym w Centrum Edukacji Obywatelskiej, należała do zespołu krajowego w badaniu PISA. Wieloletnia jurorka European Language Label. Autorka koncepcji internetowego podręcznika do nauki języka polskiego dla uczniów polskich za granicą Włącz Polskę, programów i podręczników oraz publikacji na temat metod nauczania i oceniania, w tym dotyczących pracy z uczniami i studentami uzdolnionymi, dwujęzyczności i edukacji międzykulturowej.

dr Marcin Smolik

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Absolwent anglistyki (UMCS). Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa angielskiego i językoznawstwa  stosowanego. Specjalista w zakresie pomiaru znajomości języka obcego oraz metod ilościowych i jakościowych. Do roku  2012 pracował jako adiunkt w Zakładzie Akwizycji i Dydaktyki Języka Angielskiego (obecnie Katedra Językoznawstwa  Angielskiego i Ogólnego) UMCS w Lublinie. W latach 2012-2013 kierownik Wydziału Egzaminów z Zakresu Kształcenia  Ogólnego CKE, a od 2014 r. – dyrektor CKE.  W latach 2012-2016 członek Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Language Assessment Quarterly”, od 2021 r. –  redaktor naczelny czasopisma „Języki Obce w Szkole”. W latach 2016-2017 koordynator zespołu ekspertów do prac  nad tworzeniem Podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie języków obcych nowożytnych dla wszystkich  etapów kształcenia. W latach 2016-2020 zastępca przewodniczącego Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu  Kwalifikacji. Rzeczoznawca MEiN w zakresie podręczników do języka angielskiego.

Ewa Osiecka

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie

Nauczyciel i lektor języka angielskiego. Ma ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe związane z ELT. Wieloletni pracownik Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli (CODN) w Warszawie – współautor i koordynator ogólnopolskich programów doskonalenia nauczycieli języka angielskiego INSETT i YOUNG LEARNERS (obydwa projekty wyróżnione certyfikatem ELL), organizator szkoleń dla nauczycieli we współpracy z British Council i Ambasadą USA,  NKJO oraz ośrodkami akademickimi w kraju. Współautor pierwszej podstawy programowej dla języka angielskiego, b. recenzent MEN ds. podręczników  i  materiałów ELT, b. wykładowca metodyki nauczania jęz. angielskiego na kursach kwalifikacyjnych MSCDN w Warszawie.

Maria Bołtruszko

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wieloletni pracownik Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Aktualnie w Departamencie Innowacji i Rozwoju zajmuje się tematyką Procesu Bolońskiego oraz koordynuje działania dot. wdrażania Programu Erasmus+. Ma w swoich kompetencjach sprawy kształcenia językowego. Porozumiewa się w kilku językach. Lubi muzykę i kontakty międzyludzkie.