Justyna Bober

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Nauczycielka języka polskiego i angielskiego, absolwentka studiów podyplomowych na kierunku neurodydaktyka WSB Bydgoszcz. Nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, tłumacz materiałów na Khan Academy, autorka kursów dla OPERON-u, ambasadorka Wiosny Edukacji. Wraz z ambasadorkami Wiosny Edukacji z Podlasia organizuje Podlaskie Wieczorynki Edukacyjne – konferencje online poświęcone szeroko rozumianej edukacji. Działa w SETI (inicjatywie nauczycieli języka angielskiego), należy do grupy Superbelfrzy RP. Ekspert MIEE, ambasador Wakeleta, edukator Nearpoda.

dr Dorota Campfield

Uniwersytet Warszawski, Instytut Badań Edukacyjnych

Doktor (tytuł uzyskała na Uniwersytecie Oxfordzkim), zajmuje się problematyką przyswajania języka obcego, pomiarem i oceną osiągnięć językowych.  Adiunkt w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej oraz w Instytucie Badań Edukacyjnych. Posiada kwalifikacje TESOL (Trinity College London i Sheffield Hallam University) oraz wieloletnie doświadczenie w nauczaniu jęz. angielskiego. W latach 2001-2006 pracowała jako wykładowca na studiach magisterskich (Master of International Education) na Uniwersytecie w Oulu (Finlandia), gdzie opracowała program dla przyszłych nauczycieli języka angielskiego. Autorka publikacji naukowych. Inicjatorka SETI (The Sejny English Teacher Initiative).

dr hab., prof. UAM Jacek Pyżalski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Profesor na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pomysłodawca, kierownik i wykonawca ponad sześćdziesięciu międzynarodowych i krajowych projektów badawczych, w tym prestiżowych projektów międzynarodowych, tj. ECIP, EU Kids Online, ySkills (Horyzont 2020), Lights4Violence (Horyzont 2020), zdalnenauczanie.org. Reprezentant Polski w czterech akcjach COST Europejskiej Fundacji Nauki. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej. Członek Rady Centrum Edukacji Obywatelskiej. Specjalista Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

Jūratė Sutkuvienė

Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija

Ukończyła studia filologiczne i uzyskała kwalifikacje nauczyciela języka angielskiego na Uniwersytecie Wileńskim. Następnie została wybrana do wzięcia udziału w programie Przywództwa Edukacyjnego (Educational Leadership) w Wyższej Szkole Zarządzania i Ekonomii ISM, a także uzyskała certyfikat TESOL/TEFL przyznawany przez World TESOL Academy. Jako członek English Matriculation Exam Project zaprojektowała, testowała i moderowała testy ze słuchu – Year 12 Listening Test Preparation Group. Napisała wiele artykułów na temat życia szkolnego dla lokalnych gazet. Jest współautorką pracy na temat polityki publicznej i administracji, przetłumaczyła też cztery książki. Koordynuje projekty międzynarodowe. Od dawna jest aktywnym członkiem SETI (Sejneńska Inicjatywa Nauczycieli Języka Angielskiego).

Anna Walewska

Uniwersytet Warszawski, Szkoła Podstawowa im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej

Pracuje w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Szkole Podstawowej im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej. Jest państwowym egzaminatorem maturalnym. Autorka serii podręczników dla szkół podstawowych. Metodyk i trener nauczycieli języka angielskiego, opiekun praktyk dydaktycznych. Prowadzi zajęcia z dydaktyki ogólnej i dydaktyki nauczania języka angielskiego oraz metodyki kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W szkole podstawowej przygotowuje uczniów do olimpiad i konkursów kuratoryjnych.

dr Marta Natalia Wróblewska

Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS

Doktor lingwistyki stosowanej (University of Warwick, UK), absolwentka filozofii (Uniwersytet Warszawski). Uczyła języków obcych na wszystkich poziomach edukacji, tworzyła materiały edukacyjne. Interesuje ją pisanie jako sposób wyrażania, a także „wytwarzania” swojej tożsamości. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, gdzie zajmuje się kształceniem studentów w zakresie pisania tekstów akademickich.

dr Grażyna Czetwertyńska, prof. UW

Artes Liberales Uniwersytet Warszawski, Fundacja Kościuszkowska

Prezes The Kościuszko Foundation Poland, która między innymi prowadzi program Teaching English in Poland. Kształci studentów na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Szkole Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Była stypendystką Fundacji Kościuszkowskiej – prowadziła badania na temat metod oceniania i nauczania w Boston College w USA. Kierowała Laboratorium Edukacyjnym Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW, była dyrektorką programu Szkoła z klasą i zajmowała się ocenianiem kształtującym w Centrum Edukacji Obywatelskiej, należała do zespołu krajowego w badaniu PISA. Wieloletnia jurorka European Language Label. Autorka koncepcji internetowego podręcznika do nauki języka polskiego dla uczniów polskich za granicą Włącz Polskę, programów i podręczników oraz publikacji na temat metod nauczania i oceniania, w tym dotyczących pracy z uczniami i studentami uzdolnionymi, dwujęzyczności i edukacji międzykulturowej.

dr Marlena Deckert

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej, Uniwersytet Warszawski

Romanistka, nauczycielka języka francuskiego, egzaminator matury polskiej oraz międzynarodowej International Baccalaureate Diploma Programme. Jest współautorką podręczników do nauki języka francuskiego “Allez, on y va!” dla szkoły podstawowej oraz “C’est parti!” dla szkoły ponadpodstawowej. Autorka artykułów z teoretycznych podstaw dydaktyki języków. Interesuje się językoznawstwem kontrastywnym, dydaktyką zintegrowaną i rolą dyskursu literackiego w rozwijaniu kompetencji językowych ucznia na niższych poziomach biegłości językowej. Wykładowca Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego, opiekun koła naukowego studentów “Langues et cultures”, konsultant ds. Języków obcych i języków mniejszości narodowych w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Jest organizatorką konferencji i warsztatów dla nauczycieli.

dr Agnieszka Gadomska

Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS

Absolwentka Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego.  W latach 1993-2002 wykładowca Ośrodka Studiów Amerykańskich U.W. Od 2002 roku jest  wykładowcą w Katedrze Anglistyki Uniwersytetu SWPS: od 2017 na stanowisku Adiunkta,  od 2019 roku kierownik merytoryczny kierunku na studiach podyplomowych na  Uniwersytecie SWPS: Kwalifikacyjno-metodyczne studia nauczania języka angielskiego;  autorka ponad 17 artykułów naukowych z dziedziny językoznawstwa stosowanego oraz  metodyki nauczania języka angielskiego, współautor ogólnopolskiego projektu WSiP: E-  Akademia Przyszłości (2010- 2013), koordynator prac zespołu ekspertów WNHiS  Uniwersytetu SWPS dot. projektu kalibracji deskryptorów CEFR (2015-16).

dr hab. Katarzyna Nowakowska

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej, Uniwersytet Warszawski

Ukończyła filologię germańską na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest autorką dwóch monografii: Hermann Hesse w poszukiwaniu własnej tożsamości. Bohaterowie literaccy jako transformacje ich autora (Wrocław 2004 i 2006) i Oblicza i konteksty tożsamości w literaturze niemieckojęzycznej XX i XXI wieku (Wrocław 2013); współredagowała liczne monografie zbiorowe. Od 2002 r. pracuje w Uniwersytecie Warszawskim; od 2004 r. pełni funkcję Kierownika Uniwersyteckiego Ośrodka Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego. Kilkukrotnie otrzymała Nagrodę a w latach 2005 i 2007 stypendium Rektora Uniwersytetu Warszawskiego; była również stypendystką Austriackiego Towarzystwa Literackiego, Austriackiego Forum Kultury, Wolnego Uniwersytetu w Berlinie i Uniwersytetu Wiedeńskiego. Współredaguje serię „Nowe Książki z Niemiec”, jest członkinią Stowarzyszenia Germanistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego i Niemiecko-Polskiego Towarzystwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowania badawcze: twórczość Hermanna Hessego, literatura niemiecka na Śląsku w XX wieku, współczesna literatura austriacka, recepcja literatury niemieckojęzycznej w Polsce po 1989 roku oraz dydaktyka literatury w kontekście kreatywnego wykorzystania tekstów literackich na potrzeby nauczania języków obcych.

dr Marcin Smolik

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Absolwent Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2000 r. zatrudniony był na stanowisku asystenta, a od 2008 r. adiunkta w Zakładzie Akwizycji i Dydaktyki Języka Angielskiego UMCS. Od maja 2012 r. do grudnia 2013 r. pełnił w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej funkcję kierownika Wydziału Sprawdzianu i Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego, a od grudnia 2013 r. jest dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Główne zainteresowania badawcze to pomiar umiejętności mówienia w języku angielskim, zrównywanie wyników egzaminów, wykorzystanie ilościowych i jakościowych metod badawczych w językoznawstwie stosowanym.

Graham Carr

Uniwersytet Warszawski

Pracuje w Uniwersyteckim Kolegium Języków Obcych. Uczy literatury angielskiej, przedmiotów związanych z praktyczną znajomością języka obcego i kulturoznawstwa Wielkiej Brytanii na Uniwersytecie Otwartym Uniwersytetu Warszawskiego, w Polskiej Akademii Nauk i w Ministerstwie Edukacji Narodowej. W latach 1990-1999 był nauczycielem w Liceum Ogólnokształcącym i Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Puławach. Koordynator egzaminów z języka angielskiego na poziomie C1. Współautor książki przygotowującej do egzaminu z języka angielskiego. Przygotowuje i dokonuje korekty treści edukacyjnych dla wydawnictw Pearson, Macmillan i Nowa Era.

Stephen Davis

Uniwersytet Warszawski

Uczy komunikacji i pisania tekstów akademickich na Uniwersytecie Warszawskim. Od wielu lat związany z największymi wydawcami jako konsultant językowy, tłumacz i autor. Obecnie robi doktorat z socjologii w Szkole Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Obywatel Wielkiej Brytanii. W Polsce mieszka od 1993 roku.

Agnieszka Drummer

nauczycielka języka niemieckiego online

Ukończyła Institut für Fremdsprachen und Auslandskunde bei der Universität Erlangen-Nürnberg i otrzymała tytuł tłumaczki przysięgłej. Pochodzi z Warszawy, w latach 1989-2019 mieszkała głównie w Niemczech. Po studiach prowadziła w Niemczech kursy języka niemieckiego dla obcokrajowców, kierowała w Berlinie i w Lipsku własnymi szkołami językowymi i organizowała współpracę polsko-niemiecką. Jest autorką 18 podręczników. Od lat uczy niemieckiego online, opracowała własną metodę nauczania języka niemieckiego. Ukończyła także pedagogikę o specjalności edukacja medialna. Na Facebooku prowadzi stronę Język niemiecki skupiającą ćwierć miliona fanów – największą grupę miłośników i uczniów tego języka w Polsce.

prof. dr hab. Mieczysław Gajos

Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Warszawski

Romanista, pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista w zakresie językoznawstwa stosowanego i glottodydaktyki. Posiada na swoim koncie bardzo bogaty i różnorodny dorobek naukowy, który obejmuje przeszło 100 pozycji, w  tym monografie, skrypty, słowniki, poradniki metodyczne, podręczniki szkolne i inne materiały do nauczania języka francuskiego. Specjalizuje się w zakresie fonetyki i ortografii francuskiej. Przedmiotem jego badań są również skrócone formy leksykalne występujące we współczesnej francuszczyźnie mówionej i pisanej, w komunikacji realnej i wirtualnej. Aktywny propagator kultury francuskiej w Polsce (wykłady, prelekcje, warsztaty, koncerty, wystawy i inne projekty dydaktyczno-artystyczne). Znawca życia i twórczości Edith Piaf. Napisał książkę o Edith Piaf i jest tłumaczem tekstów jej piosenek. Ponadto autor sztuk teatralnych oraz scenariuszy widowisk muzycznych. Współzałożyciel Autorskiej Grupy Teatralno-Kabaretowej AKK PLONS.

Monika Galbarczyk

Uniwersytet Warszawski

Pracuje w Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi szkolenia dla kadry akademickiej z projektowania i prowadzenia kursów internetowych, tzw. e-zajęć, na uniwersyteckiej e-learningowej platformie edukacyjnej. Jest metodykiem nauczania języka angielskiego i nauczycielem akademickim na Wydziale Pedagogicznym UW oraz w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW. Jej zainteresowania to skuteczna komunikacja w języku obcym, samoświadomość językowa uczniów, różnice międzyjęzykowe jako źródło rozwoju językowego, a w zakresie umiejętności cyfrowych – metodyka nauczania zdalnego, projektowanie kursów e-learningowych, blended learning, role e-nauczyciela, adaptacja materiałów dla potrzeb nauczania przez internet, nowoczesne technologie w e-learningu.

dr Ewa Guz

Uniwersytet Warszawski

Pracuje w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Szkoli nauczycieli języka angielskiego dla wszystkich grup wiekowych i poziomów nauczania. Prowadzi zajęcia z wiedzy o przyswajaniu języków, dydaktyki ogólnej i z języka angielskiego dla celów akademickich i dydaktyki nauczania języka angielskiego. Jest autorką licznych programów nauczania dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warszawskiego. Jej badania koncentrują się na przyswajaniu mowy w języku obcym i nauczaniu języków obcych w klasie.

dr hab. Anna Jaroszewska

Uniwersytet Warszawski

Językoznawca, absolwentka filologii germańskiej oraz rosyjskiej Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, adiunkt w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego i kierownik działającego w nim Zakładu Glottodydaktyki. Rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. podręczników i programów nauczania języka niemieckiego. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego oraz redaktor naczelna czasopisma „Neofilolog” wydawanego przez PTN. Jej dorobek obejmuje ponad 120 publikacji naukowych, dydaktycznych oraz o charakterze popularyzatorskim, w tym cztery monografie. Uczestniczyła w wielu seminariach szkoleniowych oraz konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Jej publikacje i wystąpienia ogniskują się wokół zagadnień glottodydaktyki, pedagogiki, andragogiki i geragogiki, a zwłaszcza problematyki nauczania i uczenia się języków obcych w aspekcie międzykulturowym w różnych grupach wiekowych. Publikacje te uwzględniają perspektywę teorii językoznawczych oraz jej własne długoletnie doświadczenia z pracy ze studentami – przyszłymi nauczycielami języków obcych, jak też pracy nauczycielki języków obcych dla wszystkich grup wiekowych, m.in. za sprawą długoletniej współpracy z Goethe-Institut w Warszawie.

Małgorzata Konopacka

Uniwersytet Warszawski

Absolwentka germanistyki na Wydziale Neofilologii w Instytucie Germanistyki (2007). Praca magisterska pt. „Zmiany fonetyczne w języku wschodnio-środkowo-niemieckim w XVII w. na podstawie kroniki gdańskiej”. Od 2008 r. jest wykładowcą Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Otwartego UW. Nauczycielka języka niemieckiego w klasach dwujęzycznych w jednym z warszawskich liceów, a także egzaminatorka DSD II. Od 2016 r. lektorka języka niemieckiego w Goethe-Institut w Warszawie, a od 2018 r. multiplikatorka programu dokształcania nauczycieli „Delfort”.

dr hab. Joanna Nijakowska

Uniwersytet Warszawski

Pracuje w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących przyswajania języka obcego, dydaktyki języków obcych oraz specyficznych trudności w uczeniu się; ma wieloletnie doświadczenie w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli języków obcych. Jej publikacje i zainteresowania badawcze koncentrują się na nauczaniu osób z trudnościami w uczeniu się, a także na potrzebach nauczycieli językowców, ich postawach, samoocenie, poczuciu sprawczości i obawach związanych z wdrażaniem edukacji włączającej oraz na efektach doskonalenia zawodowego. Była inicjatorką i koordynatorką nagradzanych (ELTons, European Language Label, Success Story) międzynarodowych projektów DysTEFL i DysTEFL2 (Nijakowska i in. 2016), współfinansowanych przez Komisję Europejską. Obecnie koordynuje projekt „SCALED – Supporting Content and Language Learning Across Diversity – Równe szanse w kształceniu językowym i za pomocą języka” (scaled.uw.edu.pl).

dr Małgorzata Piotrowska-Skrzypek

Uniwersytet Warszawski

Pracuje w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się w dydaktyce nauczania języków obcych. Kierownik Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego UW. Jest autorką publikacji z dydaktyki nauczania języków obcych, m.in. współautorką najnowszego podręcznika do nauki języka francuskiego dla szkół ponadpodstawowych C’est parti!. Egzaminator maturalny, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, wieloletnia nauczycielka języka francuskiego w liceum i gimnazjum oraz wykładowca Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy. Koordynatorka i członkini Komitetu Głównego Olimpiady Języka Francuskiego, skarbnik PROF-EUROPE Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce. Jest twórczynią i moderatorką projektów edukacyjnych o zasięgu ogólnopolskim i  międzynarodowym, m.in. projektu Why not français? wyróżnionego certyfikatem European Language Label.

dr Agnieszka Sochal

Uniwersytet Warszawski

Germanistka, autorka podręczników i materiałów do nauki języka niemieckiego oraz kursów e-learningowych i kursów języka niemieckiego dla Uniwersytetu Otwartego UW. Wykładowca Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach programu Erasmus+ prowadzi zajęcia z literatury krajów niemieckojęzycznych oraz kultury i historii na uczelniach w Austrii, Niemczech, na Węgrzech i w Norwegii. Stypendystka Freie Universität zu Berlin, Universität des Saarlandes w Saarbrücken, Johannes Gutenberg Universität w Moguncji, Universität w Wiedniu, Bergische Universität w Wuppertalu. Publikacje z zakresu: historia i działalność ruchów kobiecych, historia i działalność ruchu pacyfistycznego, sztuki teatralne okresu Republiki Weimarskiej, czas i przestrzeń w literaturze, literatura i sztuka przeciwko wojnie.