02.03.2022

Tandem językowy jako innowacyjna forma nauki oraz szansa rozwoju kompetencji społecznych i interkulturowych

Anna Kania, Laureat ELL 2021

Artykuł przedstawia „Projekt międzynarodowy Tandem”, nagrodzony w tegorocznej edycji European Language Label. Autorka i jednocześnie koordynatorka projektu przedstawia jego genezę, cele dydaktyczne (rozwój umiejętności językowych, motywacji do samokształcenia) i pozadydaktyczne (nabywanie umiejętności interpersonalnych, społecznych, rozwój zainteresowań i kształtowanie postaw otwartości wobec innej kultury), metodologię działań, realizację zadań oraz dodatkowe czynniki, które sprawiły, że inicjatywa tandemowa cieszy się od lat zainteresowaniem studentów polskich i niemieckich. Projekt ukazuje przykład intensywnej współpracy międzynarodowej ośrodków akademickich nauczających języków obcych.

Projekty dydaktyczne organizowane w ramach międzynarodowej współpracy międzyszkolnej dla młodzieży od lat cieszą się niesłabnącą popularnością i wzmacniają motywację do nauki języków obcych. Na szczeblu szkolnictwa wyższego studenci mogą korzystać z programów wymian międzynarodowych, wyjazdów na projekty badawcze i otrzymania stypendiów na kursy językowe. Rodzi się niniejszym pytanie, czy jest potrzeba dodatkowej oferty kursu językowego połączonego z programem współpracy ze studentami z innej uczelni. Lata realizacji „Projektu międzynarodowego Tandem” pokazały, że taka idea to przysłowiowy strzał w dziesiątkę – daje studentom możliwości dokształcania i zdobywania nowych kompetencji. Inicjatywa była realizowana w ciągu sześciu lat przez dwa ośrodki kształcenia językowego – Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej i ZLB – Language Center Hochschule Hannover, wpisał się w projekty typu Summer School i obejmował wymianę studentów obu uczelni. Projekt odbywał się we Wrocławiu (trzykrotnie gościliśmy grupy studentów z Hochschule Hannover wraz z wykładowcami) oraz w Hanowerze (na trzy edycje projektu zostaliśmy zaproszeni do Hanoweru). W projekcie wzięło udział prawie 200 studentów polskich i niemieckich.


Metoda tandemu – czyli rejestr formalny i nieformalny
Metoda tandemu jako formy poznania i doskonalenia języka obcego wpisuje się w ideę bezpośredniego uczenia się od siebie wzajemnie i chociaż niekonwencjonalna, to dzięki swej efektywności i atrakcyjności staje się coraz bardziej popularna. Nauka słownictwa, struktur od razu osadzonych w odpowiednim kontekście, nauka języka, który jest aktualny i autentyczny, a dodatkowo zanurzenie w obcej kulturze stanowią szansę na przełamanie bariery językowej, a także na otwarcie na doświadczenia interkulturowe, które można nabyć bezpośrednio i w sposób praktyczny. Możliwość interakcji z rodzimymi użytkownikami języka docelowego na każdym etapie projektu – na kursie językowym i przy realizacji zadań tandemowych, przy budowaniu wypowiedzi ustnych i produkcji wypowiedzi pisemnych – daje szansę na rozwój kompetencji językowych, a wsparcie partnera tandemowego gwarantuje kontrolę poprawności językowej, na której nam, wykładowcom, bardzo zależy. Wszystkie wskazane aktywności odbywają się w przyjaznej i przyjacielskiej atmosferze.

Realizacja projektu
Program projektu obejmował intensywny tygodniowy kurs językowy w wymiarze 20 godzin. Był to kurs języka niemieckiego na poziomie B1+ dla studentów polskich, kurs języka polskiego na poziomie A1 i na poziomie zaawansowanym dla studentów niemieckich oraz blok zadań w tandemach polsko-niemieckich. Wszystkie kursy językowe prowadzili rodzimi użytkownicy języka niemieckiego, wykładowcy uczelni. W ramach popołudniowych, kilkugodzinnych zajęć tandemowych, zaplanowanych i koordynowanych przez wykładowców, studenci uczyli się skutecznej pracy w tandemach i w grupach. Na zakończenie projektu studenci prezentowali w języku obcym wymierne efekty swojej pracy. Formy pracy aktywizowały wszystkich uczestników przedsięwzięcia.
Przykłady zadań tandemowych to:
- wydanie dwujęzycznej gazetki WROHAN (prace redakcyjne w tandemach, przygotowanie i tłumaczenie zróżnicowanych gatunkowo tekstów – wywiadów, opisów, quizów, krzyżówek, zabaw leksykalnych);
- nagranie dwujęzycznej audycji „Hörspiel Ironie des Schicksals” (tworzenie scenariusza audycji Ironia losu, pisanie i odgrywanie ról, profesjonalne nagrania we współpracy z dziennikarzem radiowym);
- prezentacje projektu (Un)vergessen in Wrocław und in Hannover – (Nie)zapomniane we Wrocławiu i w Hanowerze, dotyczącego historii i rozwoju miast partnerskich – Wrocławia i Hanoweru;
- stworzenie koncepcji firm międzynarodowych – simulation globale (opracowanie takich obszarów jak: profil firmy, produkty, struktura przedsiębiorstwa, strona internetowa, reklama, zarządzanie, rekrutacja pracowników, rozwiązywanie problemów, przejmowanie ról i odgrywanie scenek biznesowych).
Zagwarantowaliśmy wszystkim uczestnikom bogaty, integracyjny program dodatkowy, w tym gry językowe, zabawy tandemowe przy poznawaniu kampusu uczelni i zwiedzanie miasta partnerskiego, w którym studenci przejmowali rolę przewodników. Podejście zadaniowe przy realizacji projektu było ściśle uwarunkowane podejściem komunikacyjnym i umożliwiało pełne spektrum aktywności językowych. Nauczyciel jako koordynator i moderator miał wgląd w przygotowywane przez studentów materiały i akceptował ostateczny kształt projektu, ale kreatywne prace przygotowawcze były prowadzone samodzielnie przez tandemy.


Podsumowanie i wnioski
Projekty tandemowe uzupełniają ofertę dydaktyczną, ale w szkolnictwie wyższym są bardzo rzadko realizowane ze względu na trudności w znalezieniu ośrodków partnerskich (zainteresowanych współpracą w obszarze kształcenia językowego) i nakład pracy związany z przygotowaniem takiego wydarzenia. Projekt tandemowy to poszukiwana przez studentów forma komunikacji językowej. Zanurzenie w język i kulturę w sposób bezpośredni pokazuje przydatność języka obcego, wzmacnia motywację do nauki oraz uczy współpracy, wzajemnego szacunku, tolerancji i zrozumienia. Dodatkową zaletą projektu są społeczne i socjalne aspekty tego przedsięwzięcia. Projekt był bezpłatny dla wszystkich studentów (dzięki wsparciu fundacji Deutsch-Polnisches Jugendwerk – w pierwszych dwóch latach i Ministerstwa Dolnej Saksonii przy kolejnych realizacjach). Duża grupa młodzieży z obydwu uczelni po raz pierwszy współpracowała z rodzimymi użytkownikami języka niemieckiego i polskiego.                             
Na podstawie wniosków z ankiety ewaluacyjnej, przeprowadzanej na zakończenie każdej edycji projektu, zarówno przez stronę polską, jak i niemiecką, przyjęliśmy rekomendację rozwoju projektu i dalszej integracji międzynarodowej środowiska akademickiego. Pełne entuzjazmu wypowiedzi studentów i ich pozytywne opinie o projekcie były przesłanką do dalszej współpracy Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej z Hochschule Hannover. Uczestnicy projektu podkreślali rozwój kompetencji miękkich – komunikacji w tandemie i w grupie, planowania i podziału pracy, odpowiedzialności, umiejętności prezentacji i proponowania rozwiązań w sytuacjach problemowych i nieoczekiwanych. Projekt ma wartość dydaktyczną i pozadydaktyczną oraz istotny wpływ na zapobieganie postawom ksenofobicznym w środowisku akademickim. Kompetencje interkulturowe, jakie studenci mieli okazję nabyć w sposób praktyczny, będą miały dla nich znaczenie nie tylko w życiu osobistym, ale także zawodowym, co będzie budowało lepsze relacje dobrosąsiedzkie i podejmowanie w przyszłości inicjatyw na rzecz współpracy naukowej, kulturalnej i ekonomicznej.