Regulamin

Regulamin konkursu 2018

§1

Konkurs i jego cele

 1. European Language Label jest Europejskim znakiem innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych (ELL) przyznawanym w drodze konkursu ustanowionego przez Komisję Europejską w 1998 r.
 2. Konkurs ELL w Polsce prowadzony jest na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencję Programu Erasmus+
  z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 142a, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024777, zwaną dalej Organizatorem.
 3. Konkurs ELL organizowany jest w jednej głównej kategorii: projekt instytucjonalny (projekt). W 2018 r. jury przyzna dodatkowe wyróżnienie związane z obchodami 25-lecia Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
 4. Nagroda przyznawana jest za projekt językowy realizowany w instytucji edukacyjnej pod opieką koordynatora.
 5. Projekt wyróżniony powinien wskazywać na szczególne walory upowszechniające w nauczaniu języków obcych. Projekt wyróżniony w tej kategorii zostanie wybrany przez jury spośród nadesłanych zgłoszeń.
 6. Wyróżnienie przyznane zostanie za projekty językowe realizowane w ramach programu Erasmus+ i pozostałe programy zarządzane przez Organizatora.
 7. Cele Konkursu ELL obejmują:
 • rozwijanie komunikacyjnych kompetencji językowych i interkulturowych osób uczących się języków obcych;
 • motywowanie do nauki języków obcych oraz kształtowanie samodzielności w ich nauce; rozwijanie kompetencji zawodowych nauczycieli języków obcych;
 • uwrażliwienie na różnorodność kulturową i językową Europy i świata oraz potrzebę
 • prowadzenia dialogu interkulturowego;
 • promowanie wielo- i różnojęzycznoś

§2

Uczestnicy konkursu

Podmioty, które mogą zgłaszać projekty to wszystkie rodzaje podmiotów uprawnione do udziału w programie Erasmus+, tj. przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe, instytucje oświatowe, placówki działające w obszarze edukacji pozaformalnej oraz inne placówki zajmujące się kształceniem językowym dzieci, młodzieży i dorosłych lub je wspierające.

§3

Wymagania konkursowe

 1. Zgłoszone do konkursu ELL projekty powinny być zgodne z priorytetami na rok 2018.
 2. W roku 2018 obowiązują następujące priorytety:
 • Tworzenie lepszych i bardziej sprzyjających włączeniu społecznemu szkół, a także wspieranie nauczycieli i kadry kierowniczej szkół w otwieraniu się na różnorodność;
 • Usuwanie barier językowych w celu stworzenia bardziej dynamicznych regionów przygranicznych.
 1. Szczegółowe informacje dotyczące priorytetów na dany rok dostępne są na stronie internetowej konkursu: https://ell.org.pl
 2. Zgłaszane projekty muszą dotyczyć języków krajów uprawnionych do udziału w programie Erasmus+ (28 krajów członkowskich Unii Europejskiej, państwa EFTA/EOG – Islandia, Liechtenstein, Norwegia, państwa kandydujące do UE: Turcja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii oraz Konfederacja Szwajcarska).
 1. Projekty powinny cechować się innowacyjnością i kreatywnością w podejściu do nauki języków obcych, powinny stanowić źródło inspiracji dla innych i dawać możliwość zastosowania w nauczaniu języków obcych różnych grup odbiorców.
 2. Metody i materiały edukacyjne stosowane w trakcie realizacji projektu powinny motywować do uczenia się języków obcych.
 3. Projekty powinny wnosić tzw. wartość dodaną do dotychczasowych praktyk nauczania
  i uczenia się języków obcych stosowanych w danym środowisku.
 4. Działania podejmowane w ramach projektów powinny mieć wymiar europejski
  i promować językową różnorodność UE.
 5. Podejmowane inicjatywy nie mogą być częścią rutynowych działań danej instytucji.
 1. Czas realizacji projektu powinien umożliwiać wykazanie jego rezultatów, dlatego do Konkursu ELL należy zgłaszać te projekty, które mają już wypracowane rezultaty.

 §4

Zgłoszenia do udziału w konkursie

 1. Uczestnicy zgłaszają swój udział w konkursie samodzielnie poprzez wypełnienie
  w systemie http://online.frse.org.pl dokumentacji konkursowej w terminie od 03.04.2018r. do 31.05.2018 r., godz. 23:59.
 2. Formularz wniosku powinien być wypełniony w języku polskim.
 3. Wszystkie pola formularza muszą być wypełnione.
 4. Istnieje możliwość dołączenia do wniosku załączników papierowych lub elektronicznych.
  W przypadku załączników papierowych wnioskodawca zobowiązany jest wysłać dwa egzemplarze tych materiałów (nie są one zwracane) na adres Organizatora:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Al. Jerozolimskie 142a

02-305 Warszawa

z dopiskiem: Konkurs ELL 2018.

Załączniki w formie elektronicznej należy dołączyć do wniosku składanego w systemie http://online.frse.org.pl.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczania przesłanych materiałów na stronie internetowej ELL oraz wykorzystywania ich w materiałach promocyjnych\Konkursu ELL.
 2. Każdy zgłoszony projekt musi posiadać stronę internetową (może to być także podstrona
  na stronie internetowej instytucji), na której zamieszczane są materiały dotyczące projektu.
 3. Informacje o projektach nagrodzonych certyfikatem ELL, które zostały zrealizowane
  w ramach programu Erasmus+, mogą zostać umieszczone w bazie rezultatów programu Erasmus+ (Erasmus+ Dissemination Platform) i będą oznaczone logotypem ELL, na co uczestnicy Konkursu ELL, poprzez wzięcie w nim udziału, wyrażają zgodę.

§5

Jury konkursu i tryb wyłaniania laureatów

Zasady powoływania oraz pracy jury Konkursu ELL, jak również oceny nadesłanych wniosków regulują odrębne przepisy zawarte w Regulaminie prac jury Konkursu ELL.

§6

Wyniki konkursu i nagrody

 

 1. Ogłoszenie wyników Konkursu ELL następuje przez:
 • umieszczenie listy laureatów na polskim portalu ELL: https://ell.org.pl;
 • wysłanie listu gratulacyjnego do laureatów pocztą tradycyjną.
 1. Nagrody
 •  Wszyscy laureaci Konkursu ELL otrzymują certyfikaty podpisane przez komisarza UE
  ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu oraz polskiego ministra edukacji narodowej.
 • Krajowe jury Konkursu ELL zastrzega sobie prawo do określenia liczby laureatów
  i przyznanych im nagród w zależności od liczby i poziomu prac konkursowych.
 • Nagroda rzeczowa przeznaczona jest dla instytucji, w której projekt był realizowany.
 • Nagrody wręczane są podczas uroczystej gali, o terminie której laureaci powiadamiani są w oddzielnej korespondencji.

§7

Wykorzystanie logotypu ELL

 

 1. Osobami uprawnionymi do wykorzystania logotypu ELL w materiałach promocyjnych projektu są wyłącznie laureaci Konkursu ELL. Logotyp powinien spełniać wszystkie parametry określone w Księdze wizualizacji ELL, która przesyłana jest laureatom po wręczeniu certyfikatów.
 2. Logotyp ELL powinien być umieszczony obok informacji o nagrodzonym projekcie lub działaniu. Obok logotypu ELL powinien być umieszczony rok, w którym nagroda została przyznana.
 3. Udostępnianie logotypu osobom trzecim jest niedopuszczalne.

 §8

Procedura odwoławcza

 1. Decyzje krajowego jury Konkursu ELL są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.
 2. Uczestnicy nie mają wglądu w dokumentację Konkursu ELL.

§9

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik Konkursu ELL przystępując do niego, zapewnia, że posiada wszystkie zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych, występujących
  w Konkursie ELL z ramienia Uczestnika, w postaci: imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, adresu zamieszkania (korespondencyjnego), wieku, płci oraz wizerunku (dane osobowe osób) w celu prowadzenia przez Organizatora – Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie Konkursu ELL w sposób niezakłócony i kompletny (Cel). Uczestnik wie, że przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych osób w zakresie określonym w zdaniu poprzedzającym jest niezbędne przez Organizatora i odbywa się na żądanie Uczestnika (działającego na rzecz ludzi, których dotyczą dane osobowe osób), którym jest wyrażenie woli wzięcia udziału w Konkursie ELL. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane wyłącznie adekwatnie i w zakresie niezbędnym do realizacji Celu i przez okres nie dłuższy niż niezbędny do realizacji Celów. Uczestnik może wycofać przedmiotową zgodę w zakresie danych osobowych osób, wszystkich lub niektórych, co jednak może w istotny sposób wpłynąć
  na jego dalszy udział w Konkursie ELL, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności. Zgoda niniejsza opiera się na przepisach Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych i jest zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Na żądanie Organizatora Uczestnik okaże wszelkie właściwe w zakresie zgody na dysponowanie danymi osobowymi dokumenty dotyczące osób fizycznych występujących z ramienia Uczestnika w Konkursie ELL. Organizator ponadto jest zobowiązany na żądanie dopuścić do danych osobowych osób osobę, której dane dotyczą i umożliwić wgląd do tych danych, ich ograniczenie, zmianę, a także wykonać żądanie ich usunięcia, co może mieć wpływ na dalszy udział Uczestnika w Konkursie ELL (jego wykluczenie) z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora.
 2. Wzięcie udziału w Konkursie ELL jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że:
 • przysługują mu autorskie prawa majątkowe do przesłanych do Organizatora fotografii;
 • osoby, których wizerunki widnieją na przesłanych fotografiach wyraziły zgodę na ich rozpowszechnianie;
 •  zezwala Organizatorowi na nieodpłatne wykorzystanie przesłanych zdjęć do celów promocji działalności Organizatora i Konkursu ELL, w szczególności na polach eksploatacji opisanych w art. 50 Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych;
 • zobowiązuje się do naprawienia szkody, jakiej dozna Organizator w przypadku, gdyby któreś z oświadczeń opisanych powyżej okazało się nieprawdziwe.
 1. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem będą rozstrzygane przez Organizatora konkursu.