Regulamin

Regulamin Konkursu European Language Label 2019

§1

Konkurs i jego cele

 1. European Language Label jest Europejskim znakiem innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych (ELL) przyznawanym w drodze konkursu ustanowionego przez Komisję Europejską w 1998 r.
 2. Konkurs ELL w Polsce prowadzony jest na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacj z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 142a, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024777- zwaną dalej Organizatorem.
 3. Konkurs ELL organizowany jest w jednej kategorii: projekt instytucjonalny (Projekt).
 4. Nagroda przyznawana jest za projekt językowy realizowany w instytucji edukacyjnej pod opieką koordynatora.
 5. Cele Konkursu ELL:
 • rozwijanie komunikacyjnych kompetencji językowych i interkulturowych osób uczących się języków obcych;
 • motywowanie do nauki języków obcych oraz kształtowanie samodzielności w ich nauce; rozwijanie kompetencji zawodowych nauczycieli języków obcych;
 • uwrażliwienie na różnorodność kulturową i językową Europy i świata oraz potrzebę
 • prowadzenia dialogu interkulturowego;
 • promowanie wielo- i różnojęzyczności.
 1. Podczas Konkursu ELL Jury przyzna dodatkowe wyróżnienie lub wyróżnienia dla Projektów w związku z obchodami 20 – lecia ELL. Wyróżnienie to będzie przyznawane swobodnie przez Jury.

§2

Uczestnicy konkursu

Podmioty, które mogą zgłaszać Projekty do Konkursu ELL to przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe, instytucje oświatowe, placówki działające w obszarze edukacji pozaformalnej oraz inne placówki zajmujące się kształceniem językowym dzieci, młodzieży i dorosłych lub je wspierające, czyli podmioty, które spełniają takie same kryteria, co podmioty uprawnione do udziału w programie Erasmus+.

§3

Wymagania konkursowe

 1. Zgłoszone do Konkursu ELL Projekty powinny być zgodne z priorytetami na rok 2019, którymi są:
 • Tworzenie lepszych i bardziej sprzyjających włączeniu społecznemu szkół, a także wspieranie nauczycieli i kadry kierowniczej szkół w otwieraniu się na różnorodność;
 • Usuwanie barier językowych w celu stworzenia bardziej dynamicznych regionów przygranicznych.
 1. Szczegółowe informacje dotyczące priorytetów na rok 2019 dostępne są na stronie internetowej konkursu: https://www.ell.org.pl
 2. Projekty powinny dotyczyć języków krajów uprawnionych do udziału w programie Erasmus+ (28 krajów członkowskich Unii Europejskiej, państw EFTA/EOG – Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, państw kandydujących do UE: Turcji, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii oraz Konfederacji Szwajcarskiej).
 3. Projekty powinny cechować się innowacyjnością i kreatywnością w podejściu do nauki języków obcych oraz stanowić źródło inspiracji dla innych. Każdy z Projektów powinien znacząco ułatwiać uczenie się lub nauczanie języków obcych poszczególnym grupom odbiorców.
 4. Metody i materiały edukacyjne stosowane w trakcie realizacji Projektu powinny motywować do uczenia się języków obcych.
 5. Projekty powinny wnosić tzw. wartość dodaną do dotychczasowych praktyk nauczania
  i uczenia się języków obcych stosowanych w danym środowisku.
 6. Działania podejmowane w ramach Projektów powinny mieć wymiar europejski
  i promować językową różnorodność UE.
 7. Projekt nie może być częścią typowych działań danej instytucji.
 8. Czas realizacji Projektu powinien umożliwiać wykazanie jego rezultatów, dlatego do Konkursu ELL należy zgłaszać te projekty, które mają już wypracowane rezultaty.

 §4

Zgłoszenia do udziału w konkursie

 1. Uczestnicy zgłaszają swój udział w Konkursie samodzielnie poprzez wypełnienie
  w systemie http://online.frse.org.pl dokumentacji konkursowej w terminie od 04.03.2019r. do 04.06.2019 r., godz. 23:59.
 2. Formularz wniosku powinien być wypełniony w języku polskim.
 3. Wszystkie pola formularza muszą być wypełnione.
 4. Istnieje możliwość dołączenia do wniosku załączników papierowych lub elektronicznych.
  W przypadku załączników papierowych Wnioskodawca zobowiązany jest wysłać dwa egzemplarze tych materiałów (nie są one zwracane) na adres Organizatora:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Al. Jerozolimskie 142a
02-305 Warszawa
z dopiskiem: Konkurs ELL 2019.

Załączniki w formie elektronicznej należy dołączyć do wniosku składanego w systemie Finera na stronie:  http://online.frse.org.pl.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczania przesłanych materiałów na stronie https://www.ell.org.pl  oraz wykorzystywania ich w materiałach promocyjnych Konkursu ELL.
 2. Każdy zgłoszony Projekt musi posiadać stronę internetową (może to być także podstrona na stronie internetowej instytucji), na której zamieszczane są materiały dotyczące Projektu.
 3. Informacje o Projektach nagrodzonych Certyfikatem ELL, które zostały zrealizowane w ramach programu Erasmus+, mogą zostać umieszczone w bazie rezultatów programu Erasmus+ (Erasmus+ Dissemination Platform) i będą oznaczone logotypem ELL, na co uczestnicy Konkursu ELL, poprzez wzięcie w nim udziału, wyrażają zgodę.

§5

Jury konkursu i tryb wyłaniania laureatów

Zasady powoływania oraz pracy Jury Konkursu ELL, jak również oceny nadesłanych wniosków regulują odrębne przepisy zawarte w Regulaminie prac Jury Konkursu ELL.

§6

Wyniki konkursu i nagrody

 1. Ogłoszenie wyników Konkursu ELL następuje przez:
 1. Nagrody
 • Wszyscy Laureaci Konkursu ELL otrzymują Certyfikaty ELL podpisane przez komisarza Unii Europejskiej ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu oraz polskiego ministra edukacji narodowej.
 • Krajowe Jury Konkursu ELL zastrzega sobie prawo do określenia liczby Laureatów
  i przyznanych im nagród w zależności od liczby i poziomu prac konkursowych.
 • Nagroda rzeczowa przeznaczona jest dla instytucji, w której Projekt był realizowany.
 • Nagrody wręczane są podczas spotkania, o którym Laureaci powiadamiani są w oddzielnej korespondencji.

§7

Laureaci

 1. Organizator rekomenduje zamieszczenie informacji o przyznanej Statuetce i Certyfikacie ELL  i informacji o nagrodzonej pracy i jej rezultatach w możliwych kanałach komunikacji w danej instytucji (strona internetowa, social media) lub w formie prezentacji ustnej lub prezentacji multimedialnej w trakcie spotkania w szkole, w klasie lub innych instytucjach edukacyjnych.
 2. Organizator zamieści fotorelację z takiego spotkania w Strefie Laureatów na stronie https://www.ell.org.pl. Z pośród nadesłanych zdjęć cyfrowych Organizator wybierze zdjęcia do publikacji na stronie internetowej konkursu, lub innych publikacjach FRSE. Każde zdjęcie powinno posiadać jednozdaniowy opis. Termin wysyłania zdjęć: do 6 miesięcy od ogłoszenia wyników konkursu.

 §8

Wykorzystanie logotypu ELL

 1. Osobami uprawnionymi do wykorzystania logotypu ELL w materiałach promocyjnych Projektu są wyłącznie Laureaci Konkursu ELL. Logotyp powinien spełniać wszystkie parametry określone w Księdze wizualizacji, która przesyłana jest Laureatom po wręczeniu Certyfikatów ELL.
 2. Logotyp ELL powinien być umieszczony obok informacji o nagrodzonym Projekcie lub działaniu. Obok logotypu ELL powinien być umieszczony rok, w którym nagroda została przyznana.
 3. Nie ma prawa na udostępnianie logotypu ELL osobom trzecim.

§9

Procedura odwoławcza

 1. Decyzje krajowego Jury Konkursu ELL są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.
 2. Uczestnicy nie mają wglądu w dokumentację Konkursu ELL.

§10

Dane osobowe oraz wizerunek

 1. Organizator oświadcza, że jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 2. Organizator powołał Inspektora ochrony danych osobowych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@frse.org.pl.
 3. Wszelkie dane osobowe będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji Konkursu (Cel).
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału
  w Konkursie.
 5. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
 • przetwarzanie i publikowanie przez Organizatora danych osobowych, zgodnie z postanowieniami RODO dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem Konkursu;
 • wykorzystanie adresu e-mail i numeru telefonu na potrzeby realizacji Konkursu;
 • wykorzystywanie wizerunku w materiałach stworzonych przez Organizatora do celów promocyjnych Konkursu.
 1. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
 • sprostowania danych,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Organizator oświadcza, iż dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu oraz, że dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa.
 2. Organizator wskazuje, że stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych zabezpieczenie powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztów wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.
 3. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
 • przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
 • utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych osobowych,
 • nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
 1. Uczestnik Konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach Konkursu.
 2. Jeżeli w zawartości Projektu występują osoby fizyczne i jest możliwy do zidentyfikowania ich wizerunek, to Uczestnik Konkursu zobowiązany jest uzyskać wszelkie pisemne zgody takich osób na wykorzystanie ich wizerunków i na każde żądanie Organizatora takie zgody okazać. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw, w tym praw ochrony wizerunku, a uczestnik Konkursu zobowiązuje się, w razie potrzeby, do dodatkowego zwolnienia Organizatora z takiej odpowiedzialności.
 3. Uczestnik konkursu oświadcza, że wszystkie opublikowane przez niego treści na stronie internetowej Konkursu lub w materii Projektu nie naruszają praw osób trzecich oraz dóbr osobistych takich osób.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie adekwatnie i w zakresie niezbędnym do realizacji Celu i przez okres nie dłuższy niż niezbędny do realizacji Celów. Uczestnik może wycofać przedmiotową zgodę w zakresie danych osobowych osób, wszystkich lub niektórych, co jednak może w istotny sposób wpłynąć na jego dalszy udział w konkursie, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Organizator jest zobowiązany na żądanie dopuścić do danych osobowych osób, osobę, której dane dotyczą i umożliwić wgląd do tych danych, ich ograniczenie, zmianę, a także wykonać żądanie ich usunięcia, co może mieć wpływ na dalszy udział Uczestnika w konkursie (jego wykluczenie), z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora.
 6. Uczestnik konkursu publikuje na stronie internetowej Konkursu utwory, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe.
 7. Wszystkie osoby, które biorą udział z ramienia Uczestnika w Konkursie zobowiązują się do złożenia oświadczeń, których treść stanowi Załącznik do Regulaminu. Organizator nie bada kompletności przekazanych oświadczeń i nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. Z tytułu kompletności właściwych oświadczeń odpowiedzialność ponosi wyłącznie Uczestnik, zarówno w stosunku do Organizatora jak i do osób trzecich.

§11

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnictwo w konkursie oznacza, że Uczestnik Konkursu zapoznał się z jego zasadami i jednoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie wymaga wyrażenia przez Uczestnika Konkursu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym zamieszczenie niektórych danych (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu (Załącznik do Regulaminu), oraz zgodę osób trzecich występujących w pracach konkursowych na wykorzystanie ich wizerunku na potrzeby Konkursu oraz w materiałach promocyjnych, przygotowanych przez FRSE.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia oddawania zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia konkursu oraz publikacji wyników Konkursu.
 4. Informacja o zmianach będzie umieszczona w na stronie https://www.ell.org.pl.
 5. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Komisja Konkursowa może go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania treści konkursowych.
 7. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie ogólnopolskiego konkursu European Language Label https://www.ell.org.pl.
 8. Od oceny formalnej i merytorycznej odwołanie nie przysługuje.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 10. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

Załącznik