Publikacje o laureatach

 • Testimonial
  "Sign me English" na portalu Komisji Europejskiej,

  Projekt nagrodzony European Language Label w 2013 r. „Sign me English” autorstwa Bartosza Wilimborka został uznany za szczególnie innowacyjny i w wyjątkowy sposób przeciwdziałający wykluczeniu społecznemu, został opublikowany na stronie internetowej Komisji Europejskiej. Projekt podejmuje problematykę nauczania języka angielskiego w środowisku osób niesłyszących.  

Priorytety europejskie

Priorytety konkursu European Language Label obejmują wytyczne Komisji Europejskiej oraz krajowego jury. Są one kluczową wskazówką dla komisji selekcyjnej, która przyznaje certyfikaty językowe. W latach 2018-2020, nadesłane projekty powinny wpisywać się w przynajmniej jeden z poniższych priorytetów.

Tworzenie lepszych i bardziej sprzyjających włączeniu społecznemu szkół, a także wspieranie nauczycieli i kadry kierowniczej szkół w otwieraniu się na różnorodność

Liczba uczniów w Europie, których język ojczysty jest inny niż język nauczania, wciąż rośnie. Dowody wskazują, że nauczanie młodych uczniów w języku ojczystym ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia im dobrego wczesnego startu w edukacji. Rzeczywiście, wiedzę i umiejętności nabyte w jednym języku można wykorzystać w innym języku, o ile istnieje wystarczający kontakt z obydwoma językami i wystarczająca motywacja do nauki.

Otwartość szkół na różnorodność kulturową i językową oraz wspieranie integracji mają pozytywny wpływ na umiejętność uczenia się wszystkich dzieci. Im szybciej dzieci ze środowisk migranckich zaczną się uczyć w lokalnych szkołach, tym lepsze będą ich możliwości w zakresie nabywania świadomości kulturowej i docenienia różnorodności poprzez nauczanie i uczenie się. Ponadto wykorzystanie wielojęzycznego podejścia w klasach, od wczesnego wieku, może korzystnie wpłynąć na umiejętność uczenia się wszystkich dzieci, bez względu na ich pochodzenie.

W opublikowanym niedawno badaniu Komisja stwierdziła, że o ile uczniowie pochodzą z różnych krajów na całym świecie i posługują się wieloma językami, to grono nauczycielskie w większości krajów europejskich jest w dużej mierze jednorodne i często brakuje mu doświadczenia w zakresie nauczania w zróżnicowanych środowiskach. Języki stanowią tylko jeden aspekt różnorodności; mają one jednak kluczowe znaczenie, ponieważ uczenie się jest procesem opartym na języku. Jeśli używany w szkole język nie jest dla uczniów w pełni zrozumiały, ucierpi na tym wszelkie przyswajanie wiedzy.

W tym kontekście kształcenie nauczycieli pozostaje jednym z kluczowych priorytetów: należy dalej rozwijać strategie mające na celu przygotowanie nauczycieli do pracy ze zróżnicowanymi językowo grupami uczniów. Systemy kształcenia powinny wyposażać nauczycieli w umiejętność opracowywania odpowiednich strategii nauczania i uczenia się – zwłaszcza w odniesieniu do języków – jak również wyrabiać w nich empatię oraz świadomość własnych przekonań i różnic kulturowych.

Usuwanie barier językowych w celu stworzenia bardziej dynamicznych regionów przygranicznych

Regiony przygraniczne to miejsca, w których proces integracji europejskiej powinien być odczuwany jako coś zdecydowanie pozytywnego – edukacja, szkolenia, praca, usługi opiekuńcze i prowadzenie działalności gospodarczej, wszystkie te elementy codziennej działalności powinny być możliwe w kontekście transgranicznym, niezależnie od istnienia granic administracyjnych. Tymczasem regiony przygraniczne osiągają zwykle pod względem ekonomicznym słabsze wyniki niż inne regiony w obrębie danego państwa członkowskiego.

W komunikacie Komisji w sprawie regionów przygranicznych kwestia znajomości języków wskazana została jako jedna z największych przeszkód w mobilności transgranicznej, handlu i rozwoju. Dlatego popierane są projekty, które promują uczenie się języków i dwujęzyczność w regionach przygranicznych. W ramach realizowanej przez Komisję strategii oferowania każdemu obywatelowi możliwości uczenia się dwóch języków obcych począwszy od bardzo młodego wieku, najlepiej byłoby, gdyby jednym z tych języków, o ile to możliwe, był język sąsiedniego kraju. Jeżeli usunięte zostaną przeszkody językowe, będzie można lepiej wykorzystać oferowane przez przygraniczne regiony transgraniczne możliwości zatrudnienia, a to przyczyni się do wzrostu gospodarczego i dobrobytu. Dla uczniów, nauczycieli i rodziców może się to stać czynnikiem motywującym do poprawy ich umiejętności językowych, a także może wnieść nową dynamikę w zakresie nauczania i uczenia się języków obcych.

Źródłem inspiracji mogą być istniejące dobre praktyki w dziedzinie promowania dwujęzyczności w regionach przygranicznych na szczeblu regionalnym, obejmujące wszystkie sektory edukacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem do szkolnictwa wyższego, włącznie z kształceniem i szkoleniem zawodowym oraz organizowaniem staży.


W projektach nauczania języków proponowanych do nagrody European Language Label powinno uwzględniać się aspekt rozwiązywania wyżej wymienionych wyzwań oraz sposoby wykorzystania nowych inicjatyw, innowacyjnych metod nauczania i nowych technologii do usprawnienia procesu uczenia młodzieży języków obcych, do tworzenia lepszych i bardziej sprzyjających włączeniu społecznemu szkół, a także do lepszego motywowania mieszkańców regionów przygranicznych do nauki języka sąsiadów. W proponowane projekty mogą być zaangażowani różnorodni partnerzy, od szkół i podmiotów prowadzących kształcenie i szkolenie zawodowe, do władz regionalnych, lokalnych oraz gminnych, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, mediów i ośrodków kultury, czy muzeów.

galeria2015

Galeria zdjęć

Zespół ELL organizuje wiele wydarzeń związanych z promocją wielojęzyczności. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z poprzednich seminariów i konferencji.

Zobacz zdjęcia

Reportaż z gali ELL

Zapraszamy do obejrzenia reportażu z ceremonii wręczenia nagród XV edycji konkursu ELL.

Obejrzyj reportaż

publikacje2015

Publikacje

Projekty nagrodzone w konkursie zostają udokumentowane w publikacji wydawanej raz na dwa lata. Znajdziecie w nich Państwo inspirację do realizacji własnych działań.

Czytaj więcej

Zapisz

Zapisz

Priorytety konkursu European Language Label obejmują wytyczne Komisji Europejskiej oraz krajowego jury. Są one kluczową wskazówką dla komisji selekcyjnej, która przyznaje certyfikaty językowe. W roku 2014-2015, nadesłane projekty powinny wpisywać się w przynajmniej jeden z poniższych priorytetów.

PRIORYTETY EUROPEJSKIE

Wielojęzyczne szkoły i klasy: wspieranie różnorodności w szkołach

Klasy wielojęzyczne są coraz częstszym zjawiskiem w krajach UE: rośnie liczba uczniów, których język ojczysty jest inny, niż język wykładowy obowiązujący w szkole, do której uczęszczają. Sytuacja ta może znacznie różnić się w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej; ponadto poziom specjalistycznej wiedzy i doświadczenia w zakresie najskuteczniejszych sposobów wspierania klas i szkół wielojęzycznych może znacznie się różnić w zależności od kraju. Migracja na dużą skalę jest stosunkowo nowym zjawiskiem w wielu obszarach Europy i dlatego też należy dostosować kulturę nauczania do różnych metod wspierania nauki języków obcych. Mnogość języków w klasach, do których uczęszają dzieci wielojęzyczne jest znacznym wyzwaniem dla nauczycieli i dyrektorów, ale może stanowić również potencjalną wartość dodaną. Nauczyciele potrzebują specjalistycznych szkoleń i dodatkowego wsparcia w nauczaniu uczniów, którzy rozpoczęli naukę w szkole, gdzie językiem wykładowym jest ich drugi lub kolejny język. Obecnie przykłady dobrych praktyk w tej dziedzinie można zaobserwować w całej Europie, a rozpowszechnianie wiedzy na ich temat mogłyby przynieść korzyści dla szerszej społeczności nauczycieli. Wykorzystywanie potencjału klas wielojęzycznych w umiejętny sposób może zaowocować ogólnym zwiększeniem świadomości językowej i, w szerszej perspektywie, pomóc dzieciom w uczeniu się języków obcych, a także w rozwoju postawy otwartości i ciekawości wobec różnorodności kulturowej. Priorytet ten dotyczy głównie sektora formalnej edukacji szkolnej, w tym obejmuje zwrócenie większej uwagi na zagadnienie wielojęzyczności i nauki języków obcych w szkołach oraz w placówkach kształcenia zawodowego.

Społeczeństwo przyjazne nauce języków – nieformalna nauka języków

Nieformalne uczenie się odgrywa ważną rolę w rozwoju społeczeństwa sprzyjającego nauce języków. Jest ono najważniejszym elementem kształcenia, z którym każdy z nas ma styczność na co dzień. Nauka języków może mieć miejsce w rodzinie, w domu podczas oglądania telewizji lub korzystania z mediów elektronicznych, gdzie może przyjąć różne formy; od styczności z danym środowiskiem, czytania gazet i książek, poprzez słuchanie radia lub oglądanie filmów lub telewizji, styczność z osobami mówiącymi innymi językami, aż do korzystania z nowych technologii i zasobów internetowych. W ramach inicjatyw, którym przyznano by certyfikat, możliwe byłoby jednoczesne określenie i wspieranie rozwiązań i środków, tak aby zachęcać do nieformalnej nauki języków i do tworzenia społeczeństwa sprzyjającego ich nauce. Projekty powinny obejmować innowacyjne sposoby nieformalnego uczenia się języków dla uczestników w każdym wieku. Powinny one wykorzystywać nieformalne środowisko i dostępne zasoby, takie jak: nowe media, zasoby on-line, przykłady dobrych praktyk, itd. Mogłyby one być przeznaczone do nauczania w kręgu rodzinnym, środowisku lokalnym lub uczenia się międzypokoleniowego. Wkład w projekty mogłoby wnieść wiele podmiotów, począwszy od społeczeństwa obywatelskiego, przez władze regionalne i lokalne, aż po gminy, media, szpitale, więzienia, ośrodki kultury i muzea.

PRIORYTETY KRAJOWE

Integracja i reintegracja językowa

W wyniku zwiększającej się mobilności edukacyjnej oraz zawodowej, nauczyciele języków obcych muszą modyfikować i dostosowywać metody nauczania w zależności od potrzeb i wymagań grupy. Niniejszy priorytet został wynzaczony z myślą o dwóch grupach osób: imigrantach uczących się języka polskiego i języków obcych oraz dzieciach Polaków powracających z emigracji i trafiających do polskiego systemu edukacji.

Nauka języka polskiego jako obcego

Język polski jest szóstym językiem Unii Europejskiej pod względem natywnych użytkowników języka. Polska kultura stanowi fragment wspólnej, różnorodnej kulturowo Europy i  zwiększenie jej znajomości wśród innych Europejczyków może być realizowane podczas zajęć języka polskiego jako obcego. Misję tę wypełniają zarówno placówki znajdujące się w Polsce, jak i ośrodki kultury i języka polskiego zagranicą.

Podziel się PASJĄ do języka!

 • Testimonial

  Sign me English

  "Sign me English" na portalu Komisji Europejskiej,

  Projekt nagrodzony European Language Label w 2013 r. „Sign me English” autorstwa Bartosza Wilimborka został uznany za szczególnie innowacyjny i w wyjątkowy sposób przeciwdziałający wykluczeniu społecznemu, został opublikowany na stronie internetowej Komisji Europejskiej. Projekt podejmuje problematykę nauczania języka angielskiego w środowisku osób niesłyszących.  

W razie pytań

Zespół European Language Label udziela wszelkich informacji związanych ze zgłaszaniem projektów do oceny konkursowej. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego oraz mailowego. Jednocześnie informujemy, że nie pośredniczymy w wypełnianiu wniosków, ani nie udostępniamy do wglądu przykładowych formularzy wniosków.

Kontakt

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa
tel.: 224-631-268, 224-631-171 | email: label@frse.org.pl

 • Testimonial

  Sign me English

  "Sign me English" na portalu Komisji Europejskiej,

  Projekt nagrodzony European Language Label w 2013 r. „Sign me English” autorstwa Bartosza Wilimborka został uznany za szczególnie innowacyjny i w wyjątkowy sposób przeciwdziałający wykluczeniu społecznemu, został opublikowany na stronie internetowej Komisji Europejskiej. Projekt podejmuje problematykę nauczania języka angielskiego w środowisku osób niesłyszących.  

Wnioski ELL oceniane są przez doświadczonych metodyków i ekspertów. W każdej edycji konkursu skład jury ulega częściowym zmianom. Poniżej prezentujemy krótkie informacje biograficzne członków jury w roku 2019.

prof. zw. dr hab. Hanna KomorowskaPrzewodnicząca Jury, Uniwersytet SWPS

prof. zw. dr hab. Hanna Komorowska

Przewodnicząca Jury, Uniwersytet SWPS

Wykłada lingwistykę stosowaną i dydaktykę języków obcych. Była prorektorem Uniwersytetu Warszawskiego, prezesem Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, polską delegatką w Grupie Projektowej ds. Języków Nowożytnych przy Radzie Europy i członkiem powołanej przez UE Grupy Wysokiego Szczebla ds. Wielojęzyczności. Obecnie pełni funkcję konsultanta Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych w Grazu. Jest rzeczoznawcą do spraw programów i podręczników do nauki języków obcych MEN, współautorką “Europejskiego portfolio” i autorką licznych publikacji z dziedziny metodyki nauczania języków obcych oraz kształcenia nauczycieli.

dr Grażyna CzetwertyńskaThe Kościuszko Foundation Poland

dr Grażyna Czetwertyńska

The Kościuszko Foundation Poland

Prezes The Kościuszko Foundation Poland, która między innymi prowadzi program Teaching English in Poland. Kształci studentów na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Szkole Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Była stypendystką Fundacji Kościuszkowskiej – prowadziła badania na temat metod oceniania i nauczania w Boston College w USA. Kierowała Laboratorium Edukacyjnym Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW, była dyrektorką programu Szkoła z klasą i zajmowała się ocenianiem kształtującym w Centrum Edukacji Obywatelskiej, należała do zespołu krajowego w badaniu PISA. Wieloletnia jurorka European Language Label. Autorka koncepcji internetowego podręcznika do nauki języka polskiego dla uczniów polskich za granicą Włącz Polskę, programów i podręczników oraz publikacji na temat metod nauczania i oceniania, w tym dotyczących pracy z uczniami i studentami uzdolnionymi, dwujęzyczności i edukacji międzykulturowej.

dr Marcin SmolikCentralna Komisja Egzaminacyjna

dr Marcin Smolik

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Absolwent Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2000 r. zatrudniony był na stanowisku asystenta, a od 2008 r. adiunkta w Zakładzie Akwizycji i Dydaktyki Języka Angielskiego UMCS. Od maja 2012 r. do grudnia 2013 r. pełnił w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej funkcję kierownika Wydziału Sprawdzianu i Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego, a od grudnia 2013 r. jest dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Główne zainteresowania badawcze to pomiar umiejętności mówienia w języku angielskim, zrównywanie wyników egzaminów, wykorzystanie ilościowych i jakościowych metod badawczych w językoznawstwie stosowanym.

dr hab. Małgorzata Pamuła-BehrensUniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr hab. Małgorzata Pamuła-Behrens

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, romanistka, specjalistka w zakresie wczesnego nauczania języków obcych. Zainteresowania badawcze: bilingwizm, edukacja dzieci migrantów, autonomia i indywidualizacja procesu uczenia, doskonalenie zawodowe nauczycieli języków obcych i nauczanie zdalne. Kierownik studiów podyplomowych „Nauczanie języka polskiego jako obcego”. Koordynatorka polskich wersji Europejskiego portfolio językowego dla dzieci w wieku przedszkolnymi wczesnoszkolnym. Od wielu lat czynni uczestniczy w doskonaleniu zawodowym nauczycieli.

Maria BołtruszkoMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Maria Bołtruszko

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wieloletni pracownik Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Aktualnie w Departamencie Innowacji i Rozwoju zajmuje się tematyką Procesu Bolońskiego oraz koordynuje działania dot. wdrażania Programu Erasmus+. Ma w swoich kompetencjach sprawy kształcenia językowego. Porozumiewa się w kilku językach. Lubi muzykę i kontakty międzyludzkie.

Sandrine JacquesL'atelier de francais

Sandrine Jacques

L'atelier de francais

Francuzka urodzona na północy Francji w Lille, uczy języka francuskiego od swojego przyjazdu do Warszawy ponad 20 lat temu. W 2003 r. założyła szkołę języka francuskiego L’atelier de français. Jest pasjonatką dydaktyki języków obcych, zwłaszcza podejścia zadaniowego. Studiowała we Francji prawo a w Polsce historię sztuki. Miłośniczka literatury i sztuki współczesnej.

Ewa Osiecka

Ewa Osiecka

Nauczyciel i lektor języka angielskiego. Ma ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe związane z ELT. Wieloletni pracownik Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli (CODN) w Warszawie – współautor i koordynator ogólnopolskich programów doskonalenia nauczycieli języka angielskiego INSETT i YOUNG LEARNERS (obydwa projekty wyróżnione certyfikatem ELL), organizator szkoleń dla nauczycieli we współpracy z British Council i Ambasadą USA,  NKJO oraz ośrodkami akademickimi w kraju. Współautor pierwszej podstawy programowej dla języka angielskiego, b. recenzent MEN ds. podręczników  i  materiałów ELT, b. wykładowca metodyki nauczania jęz. angielskiego na kursach kwalifikacyjnych MSCDN w Warszawie.

The

Bold & Flat Theme
App Showcase
Stunning Launch

that you deserve

Business

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat.

Harmonious

facilisis. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet nulla.

Mobile

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh.

iphone Slider
 • App Slide
 • App Slide

Precise

Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet accusam.

Expressive

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut.

Balanced

At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Lorem ipsum dolor sit amet.

Download the App

 • Image 3
 • Image 4

Our Clients

We have years of experience providing top notch brand development services to top quality companies throughout the World. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer elit.

client9

client9

client9

client9

client9

client9

Awesomeness.

All the tools you need to build a top notch website. Comes with outstanding support.
Purchase theme »
Video Poster

Awesomeness.

All the tools you need to build a top notch website. Comes with outstanding support.
Purchase theme »
Video Poster

Branding Service

We simply want to make sure your brand is getting the nourishment it needs and that our service is providing the best bang for your buck. Aliquam lorem ante, dapibus in.

Timeless Design

Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet accusam nostrud exerci.

Easy Configuration

Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet accusam nostrud exerci.

Precise Targeting

Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet accusam nostrud exerci.

Huge Analytics

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut quis nostrud.

Tuned to Perfection

Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet accusam nostrud exerci.

Expressive Design

At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Lorem ipsum dolor sit amet enim ad minim veniam.