Sign Me English

Instytut Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie

Opis projektu:

Pomysł projektu zrodził się w związku z częstym niezrozumieniem przez uczniów języka migowego, którym posługują się nauczyciele słyszący w szkołach specjalnych. Postanowiono stworzyć stronę, która będzie w pełni wykorzystywać Polski Język Migowy, czyli język macierzysty osób niesłyszących. Aby tego dokonać postanowiono zaangażować osoby, które najlepiej znają PJM- samych uczniów.

Do projektu zaproszono także lektora języka migowego, by korygował błędy popełniane przez uczniów w tym języku. Uczniowie tworzyli filmy ze słownictwem oraz gramatyką. Odbyła się wycieczka do Londynu, podczas której uczniowie nagrywali filmy dotyczące kultury Wielkiej Brytanii. Miały też miejsce zabawy wspierające pracę w grupie. Następnie zorganizowano pokaz filmów, zaprojektowano stronę www i materiały dydaktyczne. Odbyły się również warsztaty metodyczne dla nauczycieli. Podsumowaniem projektu była konferencja oraz wymiana młodzieży.

Cele projektu:

  • założenie platformy edukacyjnej dla osób niesłyszących zainteresowanych nauką obcych języków migowych i wzbogacenie materiałów dla nauczycieli, motywowanie uczniów do poznawania kultury krajów anglojęzycznych, szerzenie tolerancji;
  • integracja społeczna poprzez promowanie informacji dotyczących osób niesłyszących oraz naturalnego języka migowego;
  • podniesienie kompetencji w języku angielskim osób niesłyszących oraz rozbudzenie zainteresowania nauką obcych języków migowych;
  • docenienie przez młodzież niesłyszącą znaczenia proaktywności i usamodzielnianie uczniów.

Rezultaty projektu:

Dzięki stworzeniu strony internetowej osoby niesłyszące w całej Polsce mają stały dostęp do materiałów służących nauce języka angielskiego, co przyczynia się do podniesienia ich kompetencji w tym języku oraz propagowania edukacji językowej. Strona internetowa wypełni brak materiałów do nauki języka angielskiego skierowanych do osób niesłyszących. Uczniowie będą mogli dodawać własne materiały i filmy oraz czuć się odpowiedzialnymi za tak ważny dla nich projekt. Dzięki wideosłownikowi strona może być również z powodzeniem wykorzystana przez osoby słyszące do nauki języka migowego. Wszelkie filmy z zakresu wiedzy o kulturze opatrzone są napisami. Do tej pory niesłyszący uczyli się  języka angielskiego jedynie w formie pisemnej. Strona internetowa stworzona w czasie projektu zmieniła to.