Poezja i sztuka dla kreatywności – inspiracje. Poetry and Art for Creativity – Inspirations

Rzeżucha Studio w Jesówce

Rzeżucha Studio w Jesówce przez ponad rok prowadziła anglojęzyczne warsztaty, podczas których dzieci tworzyły ilustracje do wierszy, opanowując przy tym słownictwo dotyczące plastyki. Łączenie działań twórczych i procesu uczenia się leksyki wpłynęło bardzo korzystnie na trwałość zapamiętywania przyswajanego materiału językowego. Stało się tak dzięki dążeniu do wykształcenia myślenia dywergencyjnego przy pomocy metod pedagogiki kreatywności.

Dzieci w wieku od 2 do 15 lat, z przedszkoli i szkół w gminie Piaseczno, na początku uczestnictwa w warsztatach Poezja i sztuka dla kreatywności – inspiracje znały angielski w bardzo zróżnicowanym stopniu. W czasie, gdy kończono ilustrowanie wierszy, znajomość angielskiego w zakresie pojęć plastycznych wzrosła wymiernie u wszystkich młodych artystów, a ponadto u dzieci lepiej znających język rozwinęły się znacząco umiejętności tłumaczeniowe. Okazało się, że nieformalna nauka języka w połączeniu z działaniami twórczymi jest skutecznym bodźcem w akwizycji leksyki. Rysowanie i malowanie na zajęciach językowych zaowocowało zarówno pracami ilustrującymi wiersze, jak i powstaniem obrazkowego dwujęzycznego słowniczka pojęć plastycznych. Świadczy to niewątpliwie o stymulującym wpływie dwutorowych działań twórczych na rozwój zasobów kreatywności u młodych uczestników warsztatów.

Działania podjęte w ramach projektu – zastosowane formy prowadzenia zajęć i powstała publikacja – są możliwe do zastosowania i upowszechnienia w pracy nauczycieli języków obcych, szczególnie na poziomie edukacji przedszkolnej. W zaleceniach podstawy programowej dla tego etapu kształcenia zawarte są sugestie zajęć łączących oswajanie z językiem i inne działania. Wykonywanie prac plastycznych, tak lubiane przez wiele dzieci, może pomóc w opanowywaniu słów angielskich czy francuskich. Publikację można także wykorzystać w pracy z cudzoziemcami uczącymi się języka polskiego.

Udział w projekcie pozwolił na pozaszkolny, swobodny kontakt dzieci z poezją, czyli sztuką słowa w języku polskim i angielskim – co należy uznać za kolejny pozytywny efekt działań projektowych. Mimo podejmowanych akcji społecznych, czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży jest zjawiskiem raczej rzadkim, zatem warte rozpropagowywania są wszelkie pomysły na umożliwienie dzieci kontaktu z literaturą.