Pen Pal Project

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zgłobniu.

Pen Pal Project opierał się na realizowaniu nauki języka angielskiego w sposób atrakcyjny, odwołujący się wprost do praktycznego wykorzystania zdobytych umiejętności a jednocześnie ciągle podnosząc umiejętności już nabyte. Ideą projektu była wymiana korespondencji w języku angielskim z dziećmi z Niemiec, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym.

Wartością dodaną projektu obok czysto lingwistycznej (użycie języka angielskiego w praktyce (pisanie, czytanie) był:

 • kontakt z inną kulturą,
 • kontakt religią (tolerancja wyznaniowa)
 • budowanie postaw tolerancji wobec drugiego człowieka w myśl zasady „różni a tacy sami”.

Głównym atutem było praktyczne wykorzystanie zdobytych umiejętności i przełamywanie oporu w posługiwaniu się językiem obcym.

Projekt zrealizował kluczowe cele:

 • zmotywował uczniów do nauki poprzez kontakt z “żywym” językiem;
 • kształtował umiejętnoś czytania oraz pisania w języku angielskim;
 • rozwijał kreatywności ucznia zmuszając do wyszukiwanie ciekawych informacji w Internecie oraz wykorzystywanie ich w korespondencji,
 • skłonił do zgłębiania wiedzy na temat swojego kraju oraz kraju przyjaciela korespondencyjnego;
 • spowodował otwarcie ucznia na inną kulturą oraz religię (uczniowie poznali tradycje Muzułmanów, w szczególności ich święta i obyczaje  oraz wyznawców prawosławia;
 • projekt nauczał tolerancji poprzez korespondencję z dziećmi z całego świata, w tym także z dziećmi mieszkającymi w obozach dla uchodźców;
 • spowodował otwarcie się na społeczności lokalne

Realizując projekt uczniowie podczas pisania listów kształtowali umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz pisania w zgodzie z składnią, ortografią i gramatyką. Zapoznawali się z formą listu nieformalnego, poznawali jego strukturę, zdobywali umiejętność użycia zwrotów nieformalnych. Jednocześnie uczniowie przygotowywali się do pisania listu zarówno pod względem merytorycznym jak i leksykalnym – dany temat listu wymagał zapoznania się z określoną grupą słów. Uczniowie zdobywali umiejętność pracy ze słownikiem zarówno na etapie pisania listu jak i czytania listu od kolegi.

Listy były dla uczniów okazją do wykorzystania nowo poznanych zagadnień gramatycznych w praktyce – w zależności od momentu pisania listu musieli oni użyć różnych czasów gramatycznych:

 • Present Simple – gdy pisali o sobie ogólnie;
 • Past Simple gdy opisywali co robili w święta;
 • różne konstrukcje do wyrażania przyszłości – gdy informowali o planach wakacyjnych.

Istotą był również aspekt poznania rolę języka angielskiego jako łącznika między różnymi narodami, a nie jedynie między Polską a krajami anglojęzycznymi (uczniowie niemieccy również byli i są w trakcie nauki języka – w wymianie korespondencji pisali listy spontanicznie, i naturalnie, co sprawiło, że polscy uczniowie mogli zapoznać się z “nieidealnym” angielskim, w którym kluczowym było przekazanie informacji i nawiązanie relacji, a to wszystko w kontekście wielokulturowej Europy. Jak wykazał projekt, kontakt z dziećmi z innego kraju zmotywował uczniów szkoły do nauki angielskiego na zajęciach (szkolnych) jak również poza nimi. Zbudowano świadomość, że każde nowe słowo lub konstrukcja gramatyczna może się przydać w napisaniu listu.