Opracowanie podręcznika do nauki prawniczego języka angielskiego

Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

Opis projektu:

Materiały dydaktyczne obecne na rynku do momentu powstania podręcznika nie odnosiły się do systemu prawa polskiego, a oparte były na krańcowo różnym prawie brytyjskim lub amerykańskim. Zaistniała potrzeba opracowania podręcznika, który mógłby służyć studentom w zdobywaniu kompetencji językowej w zakresie języka zawodowego. Podręcznik powstał jako rezultat wieloetapowego projektu, który rozpoczął się od przygotowania materiałów własnych i roboczych na podstawie informacji o dziedzinach prawa. Po przygotowaniu nagrań i glosariusza wersja robocza została przetestowana przez potencjalnych użytkownikach, tj. studentach prawa oraz prawnikach-praktykach. Po korekcie, opracowaniu graficznym oraz recenzjach książka została wydana i rozesłana do odbiorców.

Cele projektu:

  • opracowanie podręcznika, a jednocześnie programu nauczania prawniczego języka angielskiego na poziomie B1-B2 (wg ESOKJ);
  • wykorzystywanie go na zajęciach języka obcego w ramach lektoratów na wszystkich polskich uczelniach oferujących kształcenie na kierunkach prawniczych;
  • nauczanie języka angielskiego dostosowane do zainteresowań i zawodowych potrzeb studentów, jak również oczekiwań potencjalnych pracodawców.

Rezultaty projektu:

Wynikiem projektu jest podręcznik kursowy do nauki prawniczego języka angielskiego, łączący nauczanie treści językowych z przedmiotowymi i opracowanie programu nauczania prawniczego języka angielskiego na poziomie B1/B2. Zorganizowano też konferencję promującą książkę oraz warsztaty dla nauczycieli-użytkowników. Podręcznik umożliwił prowadzenie lektoratów, kursów komercyjnych oraz studiów podyplomowych, a także podniesienie jakości kształcenia na poziomie wyższym, jak również zwiększenie oferty edukacyjnej na uczelniach. Wprowadzono dodatkowy przedmiot specjalizacyjny, Legal English, dla tych studentów, którzy biegle władają językiem angielskim, a chcą nabyć kompetencje z zakresu prawniczego języka angielskiego. Zdobyte umiejętności językowe mogą być pomocne studentom uczestniczącym w programach mobilności w nabywaniu umiejętności akademickich i w integrowaniu się ze społecznością lokalną lub przyjmującą. Innowacyjność podręcznika polega też na tym, że zawiera on podstawowe informacje z określonych dziedzin prawa polskiego, europejskiego i międzynarodowego, które mogą być przydatne nie tylko dla studentów polskich, ale i zagranicznych. Studenci polscy, ucząc się prawniczego języka angielskiego, mogą przypomnieć sobie podstawowe zagadnienia z danej dziedziny prawa, natomiast studenci zagraniczni mogą zapoznać się ze specyfiką prawa polskiego i porównać ją z rozwiązaniami prawnymi swojego kraju. Ta świadomość różnic i podobieństw może w przyszłości znacznie ułatwić komunikowanie się w prawniczym języku angielskim.