Living together – Multiculturalism in the Polish-Lithuanian Commonwealth.

Zespół Szkół nr 1 Gimnazjum i Liceum im. ks. P. Skargi w Szamotułach

Projekt o zakresie transkontynentalnym, oparty na działaniach młodzieży z Polski i Stanów Zjednoczonych, dający możliwość podnoszenia kwalifikacji i swobody posługiwania się językiem obcym, poprzez kontakt z native speakerami. Projekt zmuszał do współdziałania, określania celi, ustalenie metody ich osiągnięcia i ich realizacji. Sposób jego realizacji uczył demokratycznego podejmowania decyzji, kreował postawy tolerancji oraz uczył efektywnego korzystania z nowych technologii, nowoczesnych form komunikacji i mediów:

  • com;
  • com;
  • media społecznościowe – Facebook;
  • programy do tworzenia prezentacji multimedialnych;
  • komunikatory – Skype i WhatsApp).

Działanie miało również aspekt promocji Polski i naszego dziedzictwa przy jednoczesnym kreowaniu postaw patriotycznych i pacyfistycznych anty ksenofobicznych w odniesieniu do mniejszości narodowych, poszanowania ich odrębności i odmienności.

Projekt polegał na wymianie młodzieży, a głównym partnerem była młodzież z Stanów Zjednoczonych, która odwiedziła powiat szamotulski. Kontakt pozwolił na zrozumienie faktu, iż ważne jest współdziałanie bez względu na pochodzenie, a nadrzędnym celem promowanie wartości takich jak: demokracja (działania oraz sposób ich prowadzenia wybierane były w sposób demokratyczny, młodzież miała bezpośredni wpływ na wybór grup, tematów nad którymi pracowały grupy eksperckie czy poszczególnych działań projektowych); równouprawnienie, tolerancja oraz pielęgnowanie tradycji i zwyczajów. Młodzież odbyła wizyty w miejscach pamięci:

– muzeum byłego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie n. Nerem;

– warsztaty w Muzeum Polin w Warszawie;

– zwiedzanie cmentarza żydowskiego w Łodzi;

–  rozmowa z naczelnym rabinem Polski p. Michaelem Schudrichem.

Ich efektem było uzmysłowienie uczestnikom projektu potrzeby podejmowania wspólnych działań w celu zapewnienia pokoju na świecie.

Projekt umożliwił rozwój kompetencji nauczycieli, którzy ugruntowali i pogłębili swoją wiedzę i umiejętności związane z praktycznym władaniem językiem angielskim, ale również w obrębie historii oraz postaw anty ksenofobicznych.

Realizując projekt osiągnięto kluczowe cele:

  • możliwość posługiwania się w praktyce językiem angielskim;
  • uzupełniono wiedzę zdobytą w czasie lekcji szkolnych o wiedzę z zakresu wielokulturowej przeszłości regionu i przywrócenie do społecznej pamięci informacji o dziedzictwie pozostawionym przez mniejszości narodowe;
  • zwrócono szczególną uwagę na odpowiedzialność współczesnych za ochronę i przekazanie kolejnym pokoleniom dziedzictwa kulturowego;
  • uświadomiono uczestnikom projektu wielokulturowe dziedzictwo unii polsko-litewskiej jako zjawiska przenikania się języków, religii, tradycji i obyczajów, które składają się na bogactwo kulturowe i specyfikę Europy Środkowo-Wschodniej.

Poprzez projekt stworzono warunki sprzyjających osobistemu rozwojowi i wywołaniu motywacji do zdobywania nowych kompetencji niezbędnych w przyszłości a de facto wzmacniających uczestników z chwilą wejścia na konkurencyjny rynek pracy bądź w procedurach rekrutacji do szkół średnich.