Living Maths – matematyka w językach europejskich

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Studzienicach

Opis projektu:

Projekt Living Maths to podejmowanie wielostronnych inicjatyw, promowanie wielojęzyczności i zapewnienie rozwoju kompetencji językowych wszystkich jego uczestników. Język angielski był głównym językiem projektu, ale języki narodowe wszystkich partnerów były wykorzystywane do porozumiewania się i wykonywania zadań. Celem projektu była także poprawa jakości nauczania i uczenia się matematyki i języków obcych poprzez wprowadzenie innowacyjnych metod i zintegrowanie ich z treściami zawartymi w podstawie programowej. Jednym z głównych założeń było wykorzystanie środowiska naturalnego do nauczania oraz pokazanie dzieciom, że matematyka jest wszędzie. Uczniowie mieli wykorzystywać technologie komunikacyjne do wykonywania i prezentowania zadań oraz do porozumiewania się z innymi uczestnikami projektu. Nauczyciele obserwowali, jak nauczana jest matematyka w europejskich szkołach i starali się ulepszać swoje metody pracy oraz doskonalić znajomość języków obcych. Udział w projekcie w naturalny sposób wzmocnił motywację do uczenia się języków obcych zarówno nauczycieli, jak i u uczniów.

Cele projektu:

  • kształcenie językowe nauczycieli i uczniów;
  • promowanie wielojęzyczności i zachęcanie do nauki różnych języków europejskich;
  • zintegrowane nauczanie matematyki, informatyki i języka angielskiego oraz języków partnerów projektu z wykorzystaniem TIK;
  • promowanie różnorodności kulturowej, zwalczanie stereotypów i uprzedzeń.

Rezultaty projektu:

W wyniku projektu powstał blog i strona internetowa zawierająca przykłady dobrej praktyki i opis wszystkich działań. Wprowadzono dwa innowacyjne programy nauczania języka angielskiego: Technologie w nauczaniu języka angielskiego, Zabawy językiem angielskim, czyli Fun with English. Został utworzony słownik terminów matematycznych w sześciu językach: angielskim, niemieckim, włoskim, katalońskim, norweskim i polskim. Uczniowie przygotowali prezentacje ze ścieżkami matematycznymi Maths Trails. Powstała także broszura z najlepszymi scenariuszami lekcji i przykładami dobrej praktyki, z uwzględnieniem uczniów w różnym wieku oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami np. niedowidzącymi lub mającymi problemy ze słuchem. Ponadto nagrano płytę CD/DVD ze wszystkimi produktami, prezentacjami i zdjęciami dokumentującymi przebieg i efekty projektu.