Kompetencje językowe podstawą podniesienia jakości pracy szkoły

Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 imienia Jana Pawła II w Białymstoku

Inspiracją do powstania projektu były materiały zamieszczone na portalu edukacyjnym SCIENTIX/European Schoolnet. Natomiast pomysł ukierunkowania działań na różnorodność językową skonkretyzował się po udziale nauczycieli w konferencji „Kompetencje językowe podstawą sukcesu zawodowego i społecznego w Europie” 28-29 września 2011 roku. Językami projektu stały się polski, angielski, niemiecki i hiszpański.

Realizację przedsięwzięcia oparto nie tylko na kształceniu językowym uczniów, ale również na podnoszeniu kwalifikacji w tym zakresie wśród kadry pedagogicznej. Nauczyciele są mobilni, a także współpracują ze sobą, promując naukę języków obcych. Na lekcjach językowych zachęcają uczniów do nauki drugiego języka, ucząc przedmiotów ścisłych przygotowują słownictwo specjalistyczne ze swojej dziedziny po angielsku, podczas pozostałych zajęć wykorzystują zwroty grzecznościowe w różnych językach. Rozwijają też własne kompetencje językowe oraz biorą udział w konferencjach (Scientix w Brukseli, Spice Summer Academy w Pradzie, Multilingual Competences for Proffessional and Social Success in Europe w Warszawie). Efektem jest wzrost jakości kształcenia (zarówno formalnego jak i nieformalnego) i działań międzynarodowych w placówce.

Uczniowie maja możliwość uczestniczenia w pasjonujących zajęciach o interdyscyplinarnym charakterze, prowadzonych z wykorzystaniem nowych technologii. Na lekcjach chemii, prowadzonych częściowo w języku angielskim, wykorzystywane są materiały edukacyjne z portalu SCIENTIX, a na zajęciach językowych analizuje się teksty naukowe i opisuje eksperymenty chemiczne. Pracownia matematyczna wyposażona została w najnowocześniejszy sprzęt multimedialny, wygrany w konkursach. Uczniowie mogą pracować metodą tradycyjną lub za pomocą programu GeoGebry, a także uczą się słownictwa specjalistycznego w obcym języku. Na zajęciach z informatyki natomiast używane jest oprogramowanie w angielskiej wersji językowej, a wyznaczone lekcje zostały poświęcone nauce odpowiedniego słownictwa. Powstało również kilka projektów autorskich: „Science in the KitchenLab and in the LanguageLab” (Chemia), „Problematic Division” (matematyka) oraz „Cyfrowa szkoła” (informatyka).

Motywująco działa również łączenie nauki różnych języków- lekcje hiszpańskiego prowadzone po angielsku, połączone zajęcia językowe, czy wplatanie angielskich ćwiczeń podczas kursu z języka niemieckiego, oraz stosowanie tych samych kryteriów oceniania wiedzy. W ramach projektu prowadzonych jest wiele zajęć dodatkowych, promujących różnorodność językową w sposób happeningowy i spontaniczny. Organizowane są wydarzenia związane z kulturą krajów anglojęzycznych, czy wyjścia do teatru na zagraniczny repertuar. Szkoła umożliwia uczniom kontakt z żywym językiem obcym i kulturą, przez organizację partnerskiej współpracy szkół europejskich w ramach programu Comenius, a także organizowanie wycieczek zagranicznych (do Szkocji, Francji i Grecji).