KAFEJKA JĘZYKOWA W FUNDACJI CENTRUM AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ

Cykliczny, realizowany w trybie rocznym od 2014 r. projekt dotyczył języków: angielskiego, tureckiego, hiszpańskiego, włoskiego, francuskiego i niemieckiego. Celem strategicznym przedsięwzięcia było podniesienie kompetencji językowych i kulturowych społeczności lokalnej subregionu leszczyńskiego, ze szczególnym uwzględnieniem osób z mniejszymi szansami. Realizowane w języku angielskim wydarzenia, takie jak: wieczory kulturowe z wykorzystaniem TIK, prezentacje kulinarne, kinematograficzne, akcje społeczne dla społeczności lokalnej, rozwijały kompetencje językowe i kulturowe uczestników, promowały wielojęzyczność oraz różnorodność kulturową.

 

Projekt jest innowacyjny w skali regionu ze względu na nieformalny charakter zajęć – uczestnicy spotykają się w restauracjach i kawiarniach. Spotkania odbywają się na zewnątrz, by uzyskać swobodną atmosferę nieformalnego i pozaformalnego uczenia się, a co za tym idzie przełamać bariery językowe uczestników grupy i zwiększyć poziom ich wzajemnej integracji oraz współpracy na poziomie grupa – trener.

Zastosowana metodologia także ma innowacyjny charakter: wykorzystywane są nowoczesne technologie, aplikacje mobilne, tworzone nowe narzędzia (z wykorzystaniem gamifikacji) do pracy z uczestnikami. Zajęcia prowadzone są przez międzynarodową kadrę – wolontariuszy działających w ramach projektów programu Erasmus+ realizowanych przez Fundację Centrum Aktywności Twórczej.

Projekt łączy edukację językową z edukacją międzykulturową w regionie – poprzez naukę języka promowana jest różnorodność kulturowa. Uczestnicy wspólnie realizują dodatkowe działania (wieczory kulturowe, kulinarne, flashmoby językowe, eventy kulturalne w przestrzeni miejskiej), mające za zadanie zwiększać poziom świadomości mieszkańców w zakresie wielojęzyczności i wielokulturowości. Uczestnicy prowadzą innowacyjne akcje społeczne w obcym języku dla mieszkańców regionu, takie jak pokazy taneczne, country speeddating, warsztaty artystyczne.

Innowacją w projekcie jest również danie nauczycielom placówek kształcenia formalnego możliwości absorpcji nowej metodologii z zakresu edukacji pozaformalnej i pomoc (poprzez wizyty trenerów w szkołach) w jej transferowaniu.

Uczestnicy projektu to:

  • dzieci i młodzież szkół podstawowych – uczestnicy z mniejszymi szansami, wyrównujący poziom językowy na potrzeby kształcenia formalnego lub rozpoczynający naukę języka;
  • młodzież z klas maturalnych; z zapotrzebowaniem na zajęcia konwersacyjne, uczestnicy przygotowujący się do mobilności
  • dorośli kontynuujący naukę języka – osoby ponawiające naukę języka, chcące przełamać deficyty gramatyczne, słownictwa, również nauczyciele i edukatorzy chcący poznać nowe metody edukacji pozaformalnej w zakresie nauczania języków obcych;
  • dorośli rozpoczynający naukę języka – często mający obawy przed przystąpieniem do formalnych kursów z uwagi na poziom nauczania, własne możliwości poznawcze i finansowe, często uczestnicy przygotowujący się do wyjazdów zagranicznych w związku z aktywnością zawodową.

Oferowane poziomy: podstawowy (od zera A0-A1), podstawa plus (A1/A2), konwersacje (B1-B2).

Każda edycja projektu opiera się na partnerstwach z organizacjami realizującymi projekty w ramach programu Erasmus+. Wolontariusze zagraniczni, zaangażowani do projektu jako trenerzy, pochodzą z organizacji, z którymi Fundacja Centrum Aktywności Twórczej aktualnie współpracuje. Kompetencje trenerskie zyskują po przyjeździe do Polski, szkoleni są w obrębie Fundacji. W każdej edycji Kafejki Językowej udział bierze minimum 10 organizacji UE, oddelegowując wolontariuszy do prowadzenia zajęć językowych w charakterze trenerów. Po stronie partnerów z organizacji zagranicznych leży rekrutacja uczestników (ze szczególną dbałością o uwzględnienie ich kompetencji językowych, w taki sposób by możliwe było prowadzenie zajęć).

Dodatkowo w projekcie biorą udział partnerzy stowarzyszeni – są to lokalne restauracje, które nieodpłatnie udostępniają miejsce na potrzeby zajęć. Biorą udział w promocji działań projektowych wśród społeczności lokalnej.