DysTEFL – Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Language

Zakład Pragmatyki Językowej Instytutu Anglistyki oraz Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego

Celem projektu DysTEFL było wsparcie uczniów z dysleksją uczących się języka angielskiego jako obcego, poprzez szkolenie nauczycieli języka angielskiego w zakresie rozpoznawania i dostosowania wymagań i metod pracy do specjalnych potrzeb edukacyjnych tej grupy uczniów. Projekt został zrealizowany przez konsorcjum składające się z 7 partnerów z 6 krajów europejskich pracujących wspólnie na rzecz udoskonalenia i uzupełnienia oferty kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli o treści dotyczące pracy z uczniem z dysleksją na lekcjach języka obcego, a przez to na rzecz podniesienia jakości kształcenia.

W ramach działań projektowych przeanalizowano sytuację prawną uczniów z dysleksją w krajach partnerskich, w tym rozporządzenia właściwych ministrów i akty prawne oraz ofertę edukacyjną instytucji kształcenia i doskonalenia zawodowego pod kątem pracy z uczniem z dysleksją. Przeprowadzono także szczegółową analizę potrzeb w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli języka angielskiego.

Uwzględniając wyniki analizy potrzeb, opracowano strukturę, treści i materiały kursowe. Głównym odbiorcą rezultatów projektu są nauczyciele języka angielskiego, ale także instytucje kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli: uniwersytety, kolegia nauczycielskie, wyższe szkoły zawodowe, a także lokalne, regionalne, narodowe i międzynarodowe instytucje i stowarzyszenia zajmujące się szkoleniem nauczycieli, które mogą wykorzystać kurs DysTEFL w swoim systemie szkoleń. Kurs dostępny jest w wersji do nauczania stacjonarnego, samodzielnego uczenia się (online) i uczenia się na odległość (Moodle). Dostępny jest też podręcznik dla kursanta i trenera (z CD). Materiały kursowe i inne rezultaty projektu, wraz z informacją o partnerach, celach, zadaniach i działaniach, dostępne są na stronie projektu: http://www.dystefl.eu.