D.I.A.L.O.G diversity, ideals, appetite, languages, opportunities, group

ZSO nr 1 (gimnazjum nr 24 i 3 LO im. Marynarki Wojennej RP)

Złożony, realizowany na kilku płaszczyznach projekt działający w czterech krajach i operujący językami : angielskim, francuskim, tureckim i włoskim. Osią projektu był Teatr Forum oraz stworzony na jego bazie cyfrowy, multimedialny podręcznik skierowany do uczniów i nauczycieli czterech krajów. Do projektu zaangażowano 13 krajów z 3 kontynentów (w ramach twinspace), które wspólnie stworzyły manifest, którym udowodniono, że dialog, choć trudny, jest możliwy pomimo barier językowych, kulturowych, etnicznych, religijnych, ekonomicznych czy społecznych. Warunkiem tego jest oparcie na wzajemnych szacunku i życzliwości. W ten sposób w praktyce wprowadzono zasadę united in diversity.

Głównymi celami projektu było promowanie wielojęzyczności, budowanie motywacji do nauki języków, wzmacniano statusu nauczycieli  drugiego języka obcego. W kontekście rosnącej heterogeniczność środowisk szkolnych, wyposażono nauczycieli w techniki, które faworyzują rozwój kompetencji językowej, komunikacyjnej, cyfrowej, międzykulturowej ale też obywatelskiej.

Do realizacji projektu zaadaptowano techniki teatru forum do realiów szkolnych i wpisano je w codzienną praktykę nauczycieli jako modelujące postawy – wrażliwość i empatię, otwartość, elastyczność, komunikatywność, kreatywność, cywilną odwagę i odpowiedzialność, te zaś przekładają się na konkretne działania dla społeczności lokalnej i globalnej.

Uczniowie z każdego kraju stworzyli video reportaże na temat migrantów w środowisku lokalnym. To Na ich kanwie oparto multimedialne przedstawienie Teatru Forum, którego zadaniem było wykorzystanie napływu migrantów i przedstawienie konkretnych twarzy, historii i ludzkich wybory decydujących wprost o losie osób które przedstawiono. Przedstawienie pokazywano w kolejnych krajach programu a celem było porównanie interwencji publiczności wciąganej w interakcję w Francji, Polsce, Turcji i Włoszech (w konwencji teatru forum widz wchodzi na scenę, zastępuje aktora i testuje alternatywną wersję scenariusza). To wszystko miało za zadanie unaocznienie różnic kulturowych ale również otwarcie nowych perspektyw.

Jednym z kluczowych celów było również przeciwdziałanie przejawom eurosceptycyzmu i wpajanie zasady pomocniczości. Duża wagę przykładano zarówno do kwestii mobilności jak i otwartości. Zadaniem projektu było wykazanie szans wynikających z różnic kulturowych poprzez czerpanie wzorców uniwersalnych dla wszystkich, bez względu na pochodzenie, wyznanie czy światopogląd.

Najistotniejszym w wypadu projektu były: promocja wielojęzyczności, motywacja do nauki języków oraz wzmocnienie statusu nauczycieli poprzez praktyczne rozwijanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym.