Edukacja językowa i zawodowa imigrantów szansą na skuteczną integrację

Fundacja Nauki Języków Obcych „Linguae Mundi”

Projekt jest kontynuacją i rozwinięciem działań edukacyjnych rozpoczętych wiele lat temu przez Fundację Linguae Mundi, doświadczoną w realizacji projektów dotyczących grup imigrantów/uchodźców przybywających do Polski. Podstawowym celem projektu jest przygotowanie tych grup do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, ekonomicznym i obywatelskim w Polsce. Cele projektu działania przekładają się na działania językowe, dydaktyczne oraz z zakresu aktywizacji zawodowej. Są to m.in. kursy języka polskiego jako obcego z elementami wiedzy o Polsce i szkolenia zawodowe (zajęcia stacjonarne, lekcje w terenie, miniprojekty edukacyjne, wycieczki); kursy specjalistycznego języka polskiego jako obcego (język polski dla pracowników gastronomii, kierowców, osób prowadzących działalność gospodarczą, opiekunów osób starszych); warsztaty kompetencji zawodowych (aktywizacja zawodowa, podstawy prawa pracy, autoprezentacja, sposoby skutecznego poszukiwania zatrudnienia); warsztaty kompetencji obywatelskich (prawa i obowiązki cudzoziemców w Polsce, kompetencje międzykulturowe); wykłady z wiedzy o Polsce; dobre praktyki (wymiana doświadczeń zawodowych i edukacyjnych cudzoziemców), certyfikacja języka polskiego jako obcego (przygotowanie do egzaminu państwowego oraz umożliwienie uzyskania certyfikatu); opracowanie i publikacja podręczników do nauki specjalistycznego języka polskiego jako obcego.

Projekt wspomaga integrację cudzoziemców w sposób kompleksowy: obejmuje edukację językową i zawodową, rozwój kompetencji socjokulturowych oraz integrację społeczną.