Beyond the borders

Zespół Szkół nr 19 we Wrocławiu

Zgodnie z tytułem projektu, polegał on na nauce języka angielskiego a ściślej wykorzystania języka w praktyce poprzez przekraczanie granic (komunikacja rówieśników z Polski, Włoch i Francji  w wieku 16-19 lat w języku angielskim). Projekt połączył w jedność działania stricte edukacyjne (synchroniczna i asynchroniczna komunikacja  w języku angielskim za pomocą czatu, debat, luźnych rozmów) z budowaniem kontaktów interpersonalnych. Wartością dodaną projektu było rozwijanie krytycznego myślenia, rozwijanie tolerancji i negacja postaw ksenofobicznych. Wykorzystanie nowych technologii i budowanie zespołów realizujących projekt oraz wciągnięcie całej szkolnej społeczności do działań, uczyniły ten projekt wartościowym zarówno do strony edukacyjnej jak i społecznej.

W projekt zaangażowanych było łącznie 75 uczniów szkół ponadgimnazjalnych różnego typu z terenu

 • Polski;
 • Francji;
 • Włoch.

Skupiał on młodzież w wieku od 16-19 lat. Uczestnicy uczyli się w szkole „ponad granicami”, gdzie mogli eksperymentować, wymieniać się wiedzą z rówieśnikami i Uczyć się od nich, wyrażać uczucia i emocje, a przy okazji – co w wypadku tego projektu jest niezwykle istotne – dobrze się bawić.

Projekt odpowiadał na potrzeby ucznia XXI wieku, rozwijając jego kompetencje w zakresie:

 • otwarcie uczniów na komunikację i współpracę międzykulturową z rówieśnikami z 3 europejskich krajów (synchroniczna i asynchroniczna komunikacji a w języku angielskim za pomocą czatu, debat, luźnych rozmów);
 • rozwój krytycznego myślenia poprzez refleksję nad problemami nietolerancji, uprzedzeń i stereotypów;
 • kreatywnego poszukiwanie sposobów przezwyciężenia i zmiany sposobu myślenia.

Projekt skłaniał do:

 • uczenie się współpracy;
 • praca i refleksja w grupach klasowych oraz międzynarodowych;
 • praca w grupach nastawiona na kształtowanie odpowiedzialności;
 • wykazywania się kreatywnością – inicjatywą;
 • budowania poczucia własnej wartości (burza mózgów, , współtworzenie produktu końcowego);
 • kreatywnego użycie różnorodnych aplikacji internetowych i narzędzi TIK w tym narzędzi web 2.0 w celu zarówno przeprowadzenia badań;
 • umiejętnego poszukiwania informacji;
 • samodzielnego rozwiązywania problemów językowych w komunikacji;
 • tworzenia produktów multimedialnych;

Projekt rozwijał zachowania autonomicznych:

– refleksję;

– zmuszał do  wyboru najlepszego i najbardziej efektywnego wariantu wykonywanych zadań;

– uczniowie określali i diagnozowali problem, proponowali rozwiązanie)

– tworzono strategię uczenia się skutkującą przejęciem odpowiedzialności za własny proces uczenia się.