dr Grażyna Czetwertyńska, prof. UW

Artes Liberales Uniwersytet Warszawski, Fundacja Kościuszkowska

Prezes The Kościuszko Foundation Poland, która między innymi prowadzi program Teaching English in Poland. Kształci studentów na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Szkole Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Była stypendystką Fundacji Kościuszkowskiej – prowadziła badania na temat metod oceniania i nauczania w Boston College w USA. Kierowała Laboratorium Edukacyjnym Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW, była dyrektorką programu Szkoła z klasą i zajmowała się ocenianiem kształtującym w Centrum Edukacji Obywatelskiej, należała do zespołu krajowego w badaniu PISA. Wieloletnia jurorka European Language Label. Autorka koncepcji internetowego podręcznika do nauki języka polskiego dla uczniów polskich za granicą Włącz Polskę, programów i podręczników oraz publikacji na temat metod nauczania i oceniania, w tym dotyczących pracy z uczniami i studentami uzdolnionymi, dwujęzyczności i edukacji międzykulturowej.

dr Marlena Deckert

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej, Uniwersytet Warszawski

Romanistka, nauczycielka języka francuskiego, egzaminator matury polskiej oraz międzynarodowej International Baccalaureate Diploma Programme. Jest współautorką podręczników do nauki języka francuskiego “Allez, on y va!” dla szkoły podstawowej oraz “C’est parti!” dla szkoły ponadpodstawowej. Autorka artykułów z teoretycznych podstaw dydaktyki języków. Interesuje się językoznawstwem kontrastywnym, dydaktyką zintegrowaną i rolą dyskursu literackiego w rozwijaniu kompetencji językowych ucznia na niższych poziomach biegłości językowej. Wykładowca Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego, opiekun koła naukowego studentów “Langues et cultures”, konsultant ds. Języków obcych i języków mniejszości narodowych w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Jest organizatorką konferencji i warsztatów dla nauczycieli.

dr Agnieszka Gadomska

Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS

Absolwentka Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego.  W latach 1993-2002 wykładowca Ośrodka Studiów Amerykańskich U.W. Od 2002 roku jest  wykładowcą w Katedrze Anglistyki Uniwersytetu SWPS: od 2017 na stanowisku Adiunkta,  od 2019 roku kierownik merytoryczny kierunku na studiach podyplomowych na  Uniwersytecie SWPS: Kwalifikacyjno-metodyczne studia nauczania języka angielskiego;  autorka ponad 17 artykułów naukowych z dziedziny językoznawstwa stosowanego oraz  metodyki nauczania języka angielskiego, współautor ogólnopolskiego projektu WSiP: E-  Akademia Przyszłości (2010- 2013), koordynator prac zespołu ekspertów WNHiS  Uniwersytetu SWPS dot. projektu kalibracji deskryptorów CEFR (2015-16).

dr hab. Katarzyna Nowakowska

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej, Uniwersytet Warszawski

Ukończyła filologię germańską na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest autorką dwóch monografii: Hermann Hesse w poszukiwaniu własnej tożsamości. Bohaterowie literaccy jako transformacje ich autora (Wrocław 2004 i 2006) i Oblicza i konteksty tożsamości w literaturze niemieckojęzycznej XX i XXI wieku (Wrocław 2013); współredagowała liczne monografie zbiorowe. Od 2002 r. pracuje w Uniwersytecie Warszawskim; od 2004 r. pełni funkcję Kierownika Uniwersyteckiego Ośrodka Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego. Kilkukrotnie otrzymała Nagrodę a w latach 2005 i 2007 stypendium Rektora Uniwersytetu Warszawskiego; była również stypendystką Austriackiego Towarzystwa Literackiego, Austriackiego Forum Kultury, Wolnego Uniwersytetu w Berlinie i Uniwersytetu Wiedeńskiego. Współredaguje serię „Nowe Książki z Niemiec”, jest członkinią Stowarzyszenia Germanistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego i Niemiecko-Polskiego Towarzystwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowania badawcze: twórczość Hermanna Hessego, literatura niemiecka na Śląsku w XX wieku, współczesna literatura austriacka, recepcja literatury niemieckojęzycznej w Polsce po 1989 roku oraz dydaktyka literatury w kontekście kreatywnego wykorzystania tekstów literackich na potrzeby nauczania języków obcych.

dr Marcin Smolik

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Absolwent anglistyki (UMCS). Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa angielskiego i językoznawstwa  stosowanego. Specjalista w zakresie pomiaru znajomości języka obcego oraz metod ilościowych i jakościowych. Do roku  2012 pracował jako adiunkt w Zakładzie Akwizycji i Dydaktyki Języka Angielskiego (obecnie Katedra Językoznawstwa  Angielskiego i Ogólnego) UMCS w Lublinie. W latach 2012-2013 kierownik Wydziału Egzaminów z Zakresu Kształcenia  Ogólnego CKE, a od 2014 r. – dyrektor CKE.  W latach 2012-2016 członek Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Language Assessment Quarterly”, od 2021 r. –  redaktor naczelny czasopisma „Języki Obce w Szkole”. W latach 2016-2017 koordynator zespołu ekspertów do prac  nad tworzeniem Podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie języków obcych nowożytnych dla wszystkich  etapów kształcenia. W latach 2016-2020 zastępca przewodniczącego Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu  Kwalifikacji. Rzeczoznawca MEiN w zakresie podręczników do języka angielskiego.