Jury

Wnioski ELL oceniane są przez doświadczonych metodyków i ekspertów. W każdej edycji konkursu skład jury ulega częściowym zmianom. Poniżej prezentujemy krótkie informacje biograficzne członków jury w roku 2017.

prof. zw. dr hab. Hanna KomorowskaPrzewodnicząca Jury, Uniwersytet SWPS

prof. zw. dr hab. Hanna Komorowska

Przewodnicząca Jury, Uniwersytet SWPS

Wykłada lingwistykę stosowaną i dydaktykę języków obcych. Była prorektorem Uniwersytetu Warszawskiego, prezesem Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, polską delegatką w Grupie Projektowej ds. Języków Nowożytnych przy Radzie Europy i członkiem powołanej przez UE Grupy Wysokiego Szczebla ds. Wielojęzyczności. Obecnie pełni funkcję konsultanta Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych w Grazu. Jest rzeczoznawcą do spraw programów i podręczników do nauki języków obcych MEN, współautorką “Europejskiego portfolio” i autorką licznych publikacji z dziedziny metodyki nauczania języków obcych oraz kształcenia nauczycieli.

dr Marcin SmolikCentralna Komisja Egzaminacyjna

dr Marcin Smolik

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Absolwent Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2000 r. zatrudniony był na stanowisku asystenta, a od 2008 r. adiunkta w Zakładzie Akwizycji i Dydaktyki Języka Angielskiego UMCS. Od maja 2012 r. do grudnia 2013 r. pełnił w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej funkcję kierownika Wydziału Sprawdzianu i Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego, a od grudnia 2013 r. jest dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Główne zainteresowania badawcze to pomiar umiejętności mówienia w języku angielskim, zrównywanie wyników egzaminów, wykorzystanie ilościowych i jakościowych metod badawczych w językoznawstwie stosowanym.

dr hab. Małgorzata Pamuła-BehrensUniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr hab. Małgorzata Pamuła-Behrens

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, romanistka, specjalistka w zakresie wczesnego nauczania języków obcych. Zainteresowania badawcze: bilingwizm, edukacja dzieci migrantów, autonomia i indywidualizacja procesu uczenia, doskonalenie zawodowe nauczycieli języków obcych i nauczanie zdalne. Kierownik studiów podyplomowych „Nauczanie języka polskiego jako obcego”. Koordynatorka polskich wersji Europejskiego portfolio językowego dla dzieci w wieku przedszkolnymi wczesnoszkolnym. Od wielu lat czynni uczestniczy w doskonaleniu zawodowym nauczycieli.

Maria BołtruszkoMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Maria Bołtruszko

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wieloletni pracownik Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Aktualnie w Departamencie Innowacji i Rozwoju zajmuje się tematyką Procesu Bolońskiego oraz koordynuje działania dot. wdrażania Programu Erasmus+. Ma w swoich kompetencjach sprawy kształcenia językowego. Porozumiewa się w kilku językach. Lubi muzykę i kontakty międzyludzkie.

Justyna Maziarska-LesiszOśrodek Rozwoju Edukacji

Justyna Maziarska-Lesisz

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Językowych Ośrodka Rozwoju Edukacji. Absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2000r związana z ogólnopolskimi programami doskonalenia nauczycieli języków obcych ( INSETT, Young Learners ). W latach 2004-2009 nauczyciel akademicki w Studium Języków Obcych Akademii Obrony Narodowej. Obecnie koordynator projektu upowszechniania i wdrażania Europejskiego Portfolio Językowego. Autorka materiałów metodycznych  wspierających budowanie przyjaznego środowiska sprzyjającego efektywnej nauce języka obcego m. in. gry dydaktycznej “Z Europkiem przez Europę”.

Ewa Osiecka

Ewa Osiecka

Nauczyciel i lektor języka angielskiego. Ma ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe związane z ELT. Wieloletni pracownik Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli (CODN) w Warszawie – współautor i koordynator ogólnopolskich programów doskonalenia nauczycieli języka angielskiego INSETT i YOUNG LEARNERS (obydwa projekty wyróżnione certyfikatem ELL), organizator szkoleń dla nauczycieli we współpracy z British Council i Ambasadą USA,  NKJO oraz ośrodkami akademickimi w kraju. Współautor pierwszej podstawy programowej dla języka angielskiego, b. recenzent MEN ds. podręczników  i  materiałów ELT, b. wykładowca metodyki nauczania jęz. angielskiego na kursach kwalifikacyjnych MSCDN w Warszawie.

Danuta SzczęsnaPaństwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego

Danuta Szczęsna

Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego

Absolwentka polonistyki UW, nauczycielka języka polskiego jako ojczystego w szkołach podstawowych i licealnych Warszawy. Lektorka języka polskiego jako obcego w środowisku szkolnym i akademickim Polski, Niemiec, Rosji, Litwy. W ramach letnich szkół językowych prowadzi kursy języka polskiego dla studentów, dzieci i młodzieży polonijnej. Od 2004 r. pracuje w Sekretariacie Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.