Regulamin

Regulamin konkursu na rok 2017

§1

Konkurs i jego cele

1. European Language Label jest Europejskim znakiem innowacyjności w dziedzinie nauczania
i uczenia się języków obcych (ELL) przyznawanym w drodze konkursu ustanowionego przez Komisję Europejską w 1998 r.
2. Konkurs ELL w Polsce prowadzony jest na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję programu Erasmus+ (FRSE) z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 43, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024777, zwaną dalej Organizatorem.
3. Konkurs ELL organizowany jest w: jednej głównej kategorii: projekt instytucjonalny (Projekt). W 2017r. Jury przyzna dodatkowe wyróżnienie związane z obchodami 30-lecia programu Erasmus+
4. Nagroda przyznawana jest za projekt językowy realizowany w instytucji edukacyjnej pod opieką koordynatora.
5. Projekt wyróżniony w specjalnej kategorii powinien wskazywać na szczególne walory upowszechniające w nauczaniu języków obcych. Projekt wyróżniony w tej kategorii zostanie wybrany przez Jury spośród nadesłanych zgłoszeń.
6. Wyróżnienie przyznawane zostanie za projekty językowe realizowane w ramach programu Erasmus +: Uczenie się przez całe życie (Comenius, Erasmus, Leonardo, Grundtvig), Młodzież w działaniu w instytucji edukacyjnej pod opieką koordynatora.
5. Cele konkursu obejmują:

 • rozwijanie komunikacyjnych kompetencji językowych i interkulturowych osób uczących się języków obcych;
 • motywowanie do nauki języków obcych oraz kształtowanie samodzielności w ich nauce;
 • rozwijanie kompetencji zawodowych nauczycieli języków obcych;
 • uwrażliwienie na różnorodność kulturową i językową Europy i świata oraz potrzebę prowadzenia dialogu interkulturowego;
 • promowanie wielo- i różnojęzyczności.

§2

Uczestnicy konkursu

Instytucje, które mogą zgłaszać projekty do konkursu, to wszystkie typy instytucji uprawnione do udziału w programie Erasmus+, tj. przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe, instytucje oświatowe,  placówki działające w obszarze edukacji pozaformalnej oraz inne placówki zajmujące się kształceniem językowym dzieci, młodzieży i dorosłych lub je wspierające.

§3

Wymagania konkursowe

1. Zgłoszone do konkursu ELL projekty powinny być zgodne z priorytetami na rok 2017.

2. W roku 2017 obowiązują następujące priorytety:

 • europejskie:

– Wielojęzyczne szkoły i klasy – wzrost różnorodności w szkołach.

– Społeczeństwo przyjazne językom – uczenie się języków w ramach edukacji nieformalnej.

 • krajowy:

– Język i kultura.

3. Szczegółowe informacje dotyczące priorytetów na dany rok dostępne są na stronie internetowej konkursu: http://ell.org.pl

4. Zgłaszane projekty i inicjatywy muszą dotyczyć języków krajów uprawnionych do udziału w programie Erasmus + (28 krajów członkowskich Unii Europejskiej, państwa EFTA/EOG – Islandia, Liechtenstein, Norwegia, państwa kandydujące do UE: Turcja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii oraz Konfederacja Szwajcarska).

5. Projekty powinny cechować się innowacyjnością
i kreatywnością w podejściu do nauki języków obcych, powinny stanowić źródło inspiracji dla innych i dawać możliwość zastosowania w nauczaniu języków obcych różnych grup odbiorców.
6. Metody i materiały edukacyjne stosowane w trakcie realizacji Projektu powinny motywować do uczenia się języków obcych.
7. Projekty powinny wnosić tzw. wartość dodaną do dotychczasowych praktyk nauczania i uczenia się języków obcych stosowanych w danym środowisku.
8. Działania podejmowane w ramach Projektów powinny mieć wymiar europejski
i promować językową różnorodność UE.
9. Podejmowane inicjatywy nie mogą być częścią rutynowych działań danej instytucji.
10. Czas realizacji Projektu powinien umożliwiać wykazanie jego rezultatów, dlatego do Konkursu ELL należy zgłaszać te Projekty, które mają już wypracowane rezultaty.

§4

Zgłoszenia do udziału w konkursie

1. Uczestnicy zgłaszają swój udział w konkursie samodzielnie poprzez wypełnienie
w systemie http://online.frse.org.pl dokumentacji konkursowej w terminie do 20 czerwca 2017 r., godz. 23:59.

2. Formularz wniosku powinien być wypełniony w języku polskim.

3. Wszystkie pola formularza muszą być obowiązkowo wypełnione.

4. Istnieje możliwość dołączenia do wniosku załączników papierowych lub elektronicznych. W przypadku załączników papierowych wnioskodawca zobowiązany jest wysłać dwa egzemplarze tych materiałów (nie są one zwracane) na adres Organizatora:

FRSE

ul. Mokotowska 43

00-551 Warszawa

z dopiskiem: Konkurs ELL 2017

Załączniki w formie elektronicznej należy dołączyć do wniosku składanego w systemie http://online.frse.org.pl

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczania przesłanych materiałów na stronie internetowej ELL oraz wykorzystywania ich w materiałach promocyjnych konkursu European Language Label.

6. Każdy zgłoszony projekt musi posiadać stronę internetową (może to być także podstrona na stronie internetowej instytucji), na której zamieszczane są materiały
z projektu.

7. Informacje o projektach nagrodzonych certyfikatem ELL, które zostały zrealizowane
w ramach programu Erasmus+, mogą zostać umieszczone w bazie rezultatów programu Erasmus+ (Erasmus+ Dissemination Platform) i będą oznaczone logotypem ELL, na co uczestnicy Konkursu ELL, poprzez wzięcie z nim udziału, wyrażają zgodę.

§5

Jury konkursu i tryb wyłaniania laureatów

Zasady powoływania oraz pracy jury Konkursu ELL jak również oceny nadesłanych wniosków regulują odrębne przepisy zawarte w Regulaminie prac jury konkursu ELL.

§6

Wyniki konkursu i nagrody

1. Ogłoszenie wyników konkursu następuje przez:

 • umieszczenie listy laureatów na polskim portalu ELL: http://ell.org.pl;
 • wysłanie listu gratulacyjnego do laureatów pocztą tradycyjną.

2. Nagrody

 • Wszyscy laureaci konkursu otrzymują certyfikaty podpisane przez komisarza UE ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu oraz polskiego Ministra Edukacji Narodowej.
 • Krajowe jury Konkursu ELL zastrzega sobie prawo do określenia liczby laureatów i przyznanych im nagród w zależności od liczby i poziomu prac konkursowych.
 • Nagroda rzeczowa przeznaczona jest dla instytucji, w której projekt był realizowany.
 • Nagrody wręczane są podczas uroczystej gali, o terminie której laureaci powiadamiani są w oddzielnej korespondencji.

§7

Wykorzystanie logotypu ELL

1. Osobami uprawnionymi do wykorzystania logotypu ELL w materiałach promocyjnych projektu są wyłącznie laureaci konkursu ELL. Logotyp powinien spełniać wszystkie parametry, określone w księdze wizualizacji ELL, która przesyłana jest laureatom po wręczeniu certyfikatów językowych.

2. Logotyp ELL powinien być umieszczony obok informacji o nagrodzonym projekcie lub działaniu. Obok logotypu ELL powinien być umieszczony rok, w którym nagroda została przyznana.

3. Udostępnianie logotypu osobom trzecim jest nieuprawnione i niezgodne z niniejszym regulaminem.

§8

Procedura odwoławcza

1. Decyzje krajowego jury ELL są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej. 2. Uczestnicy nie mają wglądu w dokumentację konkursu.

§9

Postanowienia końcowe

1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i publikowanie przez organizatora konkursu danych osobowych uczestników zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r.,  poz.  2135 ze zm.) dla potrzeb związanych z realizacją konkursu.

2. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem uczestnika, że:

 • przysługuje mu autorskie prawo majątkowe do przesłanych przez Organizatora fotografii;
 • osoby, których wizerunki widnieją na przesłanych zdjęciach, wyraziły zgodę na ich rozpowszechnianie;
 • zezwala Organizatorowi na nieodpłatne wykorzystanie przesłanych zdjęć do celów promocji działalności Organizatora i konkursu ELL, w szczególności na polach eksploatacji opisanych w art. 50 Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych;
 • zobowiązuje się do naprawienia szkody, jakiej dozna Organizator, w przypadku gdyby któreś z oświadczeń opisanych powyżej okazało się nieprawdziwe.

3. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem będą rozstrzygane przez Organizatora konkursu.

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!