Priorytety

Priorytety europejskie

Priorytety konkursu European Language Label obejmują wytyczne Komisji Europejskiej oraz krajowego jury. Są one kluczową wskazówką dla komisji selekcyjnej, która przyznaje certyfikaty językowe. W roku 2016-2017, nadesłane projekty powinny wpisywać się w przynajmniej jeden z poniższych priorytetów.

Wielojęzyczne szkoły i klasy: wspieranie różnorodności w szkołach

Klasy wielojęzyczne są coraz częstszym zjawiskiem w krajach UE: rośnie liczba uczniów, których język ojczysty jest inny, niż język wykładowy obowiązujący w szkole, do której uczęszczają. Sytuacja ta może znacznie różnić się w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej; ponadto poziom specjalistycznej wiedzy i doświadczenia w zakresie najskuteczniejszych sposobów wspierania klas i szkół wielojęzycznych może znacznie się różnić w zależności od kraju. Migracja na dużą skalę jest stosunkowo nowym zjawiskiem w wielu obszarach Europy i dlatego też należy dostosować kulturę nauczania do różnych metod wspierania nauki języków obcych. Mnogość języków w klasach, do których uczęszają dzieci wielojęzyczne jest znacznym wyzwaniem dla nauczycieli i dyrektorów, ale może stanowić również potencjalną wartość dodaną. Nauczyciele potrzebują specjalistycznych szkoleń i dodatkowego wsparcia w nauczaniu uczniów, którzy rozpoczęli naukę w szkole, gdzie językiem wykładowym jest ich drugi lub kolejny język. Przykłady dobrych praktyk w tej dziedzinie można zaobserwować w całej Europie, a rozpowszechnianie wiedzy na ich temat mogłyby przynieść korzyści dla nauczycieli. Wykorzystywanie potencjału klas wielojęzycznych w umiejętny sposób może zaowocować zwiększeniem świadomości językowej i pomóc dzieciom w uczeniu się języków obcych, a także w rozwoju postawy otwartości i ciekawości wobec różnorodności kulturowej. Priorytet ten dotyczy głównie sektora edukacji formalnej, w tym obejmuje zwrócenie uwagi na zagadnienie wielojęzyczności i nauki języków obcych w szkołach oraz w placówkach kształcenia zawodowego. W ramach inicjatyw, którym przyznano by certyfikat, możliwe byłoby ustalenie wzorcowych praktyk w szkołach/klasach wielojęzycznych, w obrębie których ceni się dialog międzykulturowy, promuje się wielojęzyczność, a różnorodność językowa jest wykorzystywana jako baza dla nauki języków.

Społeczeństwo przyjazne nauce języków – nieformalna nauka języków

„Społeczeństwo przyjazne nauce języków” oznacza przyjazne środowisko społeczne, gdzie tworzone są warunki sprzyjające nauce języków i zrozumieniu międzykulturowemu. Każda społeczność w Europie może wypracować bardziej przyjazne nastawienie do języków obcych poprzez lepsze wykorzystanie okazji do obcowania z innymi językami. Odnoszenie się z szacunkiem do wszystkich języków obecnych w danej wspólnocie, przyczyni się tym samym do poprawy nauczania języków obcych i podniesienia świadomości międzykulturowej. Nieformalne uczenie się odgrywa ważną rolę w rozwoju społeczeństwa sprzyjającego nauce języków. Jest ono najważniejszym elementem kształcenia, z którym każdy z nas ma styczność na co dzień. Nauka języków może mieć miejsce w rodzinie, w domu podczas oglądania telewizji lub korzystania z mediów elektronicznych, gdzie może przyjąć różne formy; od styczności z danym środowiskiem, czytania gazet i książek, poprzez słuchanie radia lub oglądanie filmów lub telewizji, styczność z osobami mówiącymi innymi językami, aż do korzystania z nowych technologii i zasobów internetowych. W ramach inicjatyw, którym przyznano by certyfikat, możliwe byłoby jednoczesne określenie i wspieranie rozwiązań i środków, tak aby zachęcać do nieformalnej nauki języków i do tworzenia społeczeństwa sprzyjającego ich nauce. Projekty powinny obejmować innowacyjne sposoby nieformalnego uczenia się języków dla uczestników w każdym wieku. Powinny one wykorzystywać nieformalne środowisko i dostępne zasoby, takie jak: nowe media, zasoby on-line, przykłady dobrych praktyk, itd. Mogłyby one być przeznaczone do nauczania w kręgu rodzinnym, środowisku lokalnym lub uczenia się międzypokoleniowego. Wkład w projekty mogłoby wnieść wiele podmiotów, począwszy od społeczeństwa obywatelskiego, przez władze regionalne i lokalne, aż po gminy, media, szpitale, więzienia, ośrodki kultury i muzea.

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!